Huidige informatieplicht

De informatieplicht is neergelegd in artikel 7:655 BW. De werkgever is verplicht om de werknemer ten minste te informeren over de essentiële arbeidsvoorwaarden van zijn arbeidsovereenkomst. Het gaat hierbij onder meer om de volgende gegevens en arbeidsvoorwaarden:

 • naam en woonplaats van partijen;
 • de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht;
 • de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
 • het tijdstip van indiensttreding;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst (bij een contract voor bepaalde tijd);
 • de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak;
 • de opzegtermijn of de wijze van berekening van de opzegtermijn;
 • het loon en de termijn van uitbetaling;
 • de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
 • of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
 • de toepasselijke cao;
 • of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is.

De bovenstaande informatie moet binnen een maand na de start van de werkzaamheden schriftelijk of elektronisch aan de werknemer worden overlegd.

Informatieplicht onder de WAB

De informatieplicht van werkgevers (en opdrachtgevers) wordt onder de WAB uitgebreid.

Informatieplicht werkgever bij aangaan arbeidsovereenkomst

De werkgever wordt verplicht om bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk (of elektronisch) te informeren of:

 • de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan;
 • de arbeidsovereenkomst een uitzend- of payrollovereenkomst is;
 • sprake is van een oproepovereenkomst.

Melding arbeidsvoorwaarden opdrachtgever (inlener)

Bij payroll of uitzendwerk wordt de opdrachtgever verplicht om aan de arbeidskracht en de formele werkgever (payrollbedrijf of uitzendbedrijf) schriftelijk of elektronisch informatie te verstrekken over de bij de opdrachtgever geldende arbeidsvoorwaarden.

Informatieplicht op loonstrook

De contractvorm moet voortaan ook op de loonstrook worden vermeld. Daarop moet komen te staan:

 • of sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die schriftelijk is aangegaan; en
 • of sprake is van een oproepovereenkomst.

De bedoeling van deze uitbreidingen van de informatieplicht is dat enerzijds de aard van de arbeidsovereenkomst voor de werknemer wordt verduidelijkt. Anderzijds wordt de handhaafbaarheid van de nieuwe WW-premiesystematiek (zie Blog 3) bevorderd.

Praktische tips

 • Neem in de arbeidsovereenkomst op wat de aard is van de arbeidsovereenkomst. Dit voorkomt dat je nog een aparte melding moet doen.
 • Pas tijdig de loonstroken aan.

Tot slot

Er verandert het nodige met de WAB. Wij overleggen graag met u over de gevolgen voor uw organisatie en hoe het beleid op de wetswijzigingen kan worden aangepast. Ook nodigen wij u graag uit voor onze kennissessie over de WAB op 29 oktober 2019. En kunnen wij uiteraard bij u op kantoor een cursus WAB verzorgen voor management en HR. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.