Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Privacy statement

Versie 2.0, januari 2022

Privacy staat bij De Clercq advocaten en notariaat (‘De Clercq’) hoog in het vaandel. Met deze privacy- en cookieverklaring (‘Verklaring’) informeren wij onze cliënten, websitebezoekers, nieuwsbrieflezers, Academy deelnemers, sollicitanten en andere relaties over de informatie die wij over hen verzamelen en de manier waarop wij deze informatie gebruiken.

  1. Uw persoonsgegevens

1.1 Cliënten

Van onze cliënten verwerken wij NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, bankrekeningnummer en andere gegevens die nodig zijn voor de behandeling van een dossier. Zonder deze gegevens kunnen wij een dossier niet in behandeling nemen. Genoemde gegevens kunnen ook betrekking hebben op een wederpartij of andere derde.

Wij verwerken deze gegevens voor onze juridische en notariële dienstverlening, voor het voeren van de daarbij behorende administratie, voor accountantscontrole dan wel andersoortige controle (bijvoorbeeld door de deken die toezicht houdt op de naleving van de Advocatenwet) en voor de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die we met u hebben, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verwerken ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld om onze dienstverlening te verbeteren of om onze financiële belangen te beschermen.

De schriftelijke gegevens die deel uitmaken van een door De Clercq ten behoeve van een cliënt behandeld dossier bewaren wij gedurende een periode van tien jaar na sluiting van het betreffende dossier, tenzij wij de persoonsgegevens langer moeten bewaren ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

1.2 Websitebezoekers

U kunt uw contactgegevens achterlaten op de website. Wij zullen deze gegevens dan gebruiken om contact met u op te nemen. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw vraag.

Onze website (www.declercq.com) maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om u te herkennen wanneer u de website bezoekt en om gebruik van de website te analyseren. Hiermee kunnen wij de inhoud van de website op uw wensen en voorkeuren afstemmen en de website verder verbeteren. U kunt cookies blokkeren of verwijderen via uw browser.

Hieronder staat een opsomming van de cookies die wij gebruiken, wat de cookies doen en wat de bewaartermijn is van het cookie.

Cookie Wat het cookie doet Bewaartermijn
 _ga t.b.v. google analytics (gebruikersstatistieken)  2 jaar
 _gid t.b.v. google analytics (gebruikersstatistieken)  1 dag

 1.3 Nieuwsbrieflezers

De Clercq verstuurt een digitale nieuwsbrief aan relaties. Ten aanzien van de nieuwsbrief verwerken wij uw e-mailadres, naam, de organisatie waar u werkt, het tijdstip waarop een nieuwsbrief wordt geopend en op welke links in de nieuwsbrief u heeft geklikt.

U ontvangt de nieuwsbrief alleen indien u daar toestemming voor hebt gegeven en/of indien u een cliënt van ons bent en wij u informatie sturen over voor u relevante juridische en notariële diensten en ontwikkelingen. Wenst u de nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kunt u zich te allen tijde afmelden. In iedere nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Uw gegevens worden verwijderd zodra u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief. De statistieken bewaren wij in geanonimiseerde vorm.

1.4 Sollicitanten

De Clercq verwerkt de gegevens die door de sollicitant zijn verstrekt tijdens het sollicitatieproces. Bijvoorbeeld NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, gegevens over werkervaring, opleidingen, cursussen en stages en andere relevante gegevens met het oog op het vervullen van de functie. Zonder deze gegevens kunnen wij een sollicitatie niet in behandeling nemen.

Wij verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten op grond van het gerechtvaardigd belang van De Clercq. Dat belang bestaat er uit om geschikt personeel te vinden. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden slechts verstrekt aan degenen die belast zijn met de werving- en selectie activiteiten bij De Clercq of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken. Indien wegens bepaalde omstandigheden bijzondere persoonsgegevens over de sollicitant worden verwerkt, vraagt De Clercq hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van de sollicitant.

Wij bewaren de gegevens uiterlijk tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij de sollicitant uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens gedurende één jaar te bewaren.

1.5 Andere relaties

De Clercq verwerkt NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede bankrekeningnummer en andere gegevens van bij leveranciers werkzame of aan leveranciers verbonden personen die nodig zijn voor leveringen en bestellingen of het afnemen van diensten.

Wij verwerken deze gegevens voor leveringen en bestellingen of het afnemen van diensten, voor het voeren van de daarbij behorende administratie, voor accountantscontrole en voor de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving. Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die we met u hebben, om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting en op grond van ons gerechtvaardigde belang om goede bedrijfsvoering te voeren.

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de desbetreffende transactie is afgehandeld, tenzij wij de persoonsgegevens langer moeten bewaren ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

  1. Verstrekking aan derden

 2.1 Algemeen

Wij verstrekken uw gegevens niet voor commerciële of goede doelen. Wel kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening (bijvoorbeeld aan rechterlijke instanties, arbitrage instituten of deurwaarders) of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 2.2 Verwerkers

Wij maken gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers voor onze website en administratiesystemen. In dat kader verstrekken wij persoonsgegevens aan deze derden. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van De Clercq en niet voor eigen doeleinden.

2.3 Doorgifte buiten EER

Het kan voorkomen dat wij uw gegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER als voor het betreffende land een adequaatheidsbesluit geldt, als de ontvanger gecertificeerd is voor het ‘EU-VS Privacy Shield’, wanneer wij een overeenkomst hebben met de ontvanger waarin door de Europese Commissie vastgestelde modelbepalingen zijn opgenomen of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

2.4 Links naar websites van derden

Onze website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites. Dit betekent niet automatisch dat De Clercq verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. De onderhavige Verklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door De Clercq zijn verkregen.

  1. Uw rechten

 Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten ten aanzien van de verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om:

  • ons te verzoeken om inzage, aanvulling, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • tegen een bepaalde verwerking bezwaar te maken, waarbij wij voor de volledigheid opmerken dat wij uw persoonsgegevens niet gebruiken om geautomatiseerde besluiten over u te nemen;
  • ons te verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een derde partij;
  • toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij ons best doen om samen met u een oplossing te vinden. Indien u niettemin van mening bent dat wij u daarbij onvoldoende hebben geholpen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Wijzigingen en contact

Wij kunnen deze Verklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op de website. Wij raden u daarom aan om deze Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze Verklaring dan kunt u mailen naar info@declercq.com.