Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
De Clercq Advocaten Notariaat is een maatschap van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Partijen treden gezamenlijk naar buiten onder de naam “De Clercq Advocaten Notariaat” (hierna te noemen: “De Clercq”).
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (in de meest ruime zin), die aan De Clercq en/of haar afzonderlijke maatschapsleden, dan wel bestuurders van de praktijkvennootschappen en/of degenen, die voor of bij De Clercq werkzaam zijn, worden verstrekt.
Artikel 3 Opdracht
 1. Alle in artikel 2 bedoelde opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Clercq. De maatschapsleden van De Clercq, bestuurders van de praktijkvennootschappen en al degenen, die voor De Clercq werkzaam zijn, zijn of worden nimmer persoonlijk gebonden en handelen bij de uitoefening van hun professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van De Clercq.
 2. Niet alleen De Clercq maar ook ieder (vroeger) aan De Clercq verbonden persoon en/of rechtspersoon kan op bepalingen uit deze algemene voorwaarden die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid bevatten een beroep doen.
 3. De Clercq houdt zich aan de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten, respectievelijk van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna gezamenlijk te noemen “de Gedragsregels”).
Artikel 4 Declaratie
 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, omzetbelasting en 6% kantoorkosten, verschuldigd. Het honorarium wordt in beginsel per gewerkt uur berekend, tenzij hierover in de overeenkomst van opdracht andere afspraken zijn gemaakt (schriftelijk of per e-mail).
 2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 3. De Clercq kan van de cliënt de betaling van een voorschot verlangen, waarbij de uitvoering van de opdracht kan worden opgeschort totdat het voorschot is ontvangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Een voorschotbedrag kan door de Clercq op elk gewenst moment worden verhoogd.
 4. Het staat De Clercq vrij tussentijds – binnen redelijke grenzen – tot wijziging van het overeengekomen tarief en/of honorarium te komen (bijvoorbeeld in verband met de stijging van het prijspeil en inflatie). De Clercq doet daarvan mededeling indien de wijziging ziet op een verhoging anders dan ten gevolge van jaarlijkse prijsindexatie.
Artikel 5 Betaling
 1. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of verrekening, en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van De Clercq. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Voorts worden, in geval van overschrijding van de betalingstermijn, de verrichte werkzaamheden in verband met de invordering van de factuur, aan de cliënt doorbelast op basis van het voor de behandeling van de zaak overeengekomen tarief.
 2. Indien De Clercq invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met het innen van de vordering voor rekening van de cliënt. Deze kosten bedragen 20% van het openstaande saldo, met een minimum van € 125, dan wel de werkelijke kosten, indien deze hoger zijn. Voor consumenten worden de incassokosten conform de Wet ter normering buitengerechtelijke Incassokosten berekend op basis van een percentage van de hoofdsom met een minimum van € 40.
 3. In geval van overschrijding van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is De Clercq gerechtigd de uitvoering van de opdracht, met inachtneming van de Gedragsregels, op te schorten dan wel – na schriftelijke aanmaning – de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen. Indien een dergelijke vertraging tot extra kosten leidt, zijn deze voor rekening en risico van de cliënt.
Artikel 6 Reclames
 1. Reclames met betrekking tot de behandeling van de zaak, dan wel met betrekking tot het daarvoor in rekening gebrachte honorarium, dienen – ter beperking van mogelijke schade – zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk, ‑ op straffe van verval – binnen twee (2) maanden na het ontstaan van de klacht, respectievelijk de ontvangst van de declaratie, schriftelijk te worden ingediend bij degene die de zaak behandelt, dan wel bij de klachtencommissie van De Clercq, gevestigd op het kantooradres.
 2. De Clercq is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Dat houdt in, dat het Reglement Geschillencommissie Advocatuur op de dienstverlening van de advocatuur van De Clercq van toepassing is en dat De Clercq klachten afhandelt volgens voornoemd reglement. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur ligt ter inzage op kantoor en wordt op eerste aanvraag aan de cliënt toegezonden.
 3. Op de dienstverlening van het notariaat is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. De klachten- en geschillenregeling notariaat ligt ter inzage op kantoor en wordt op eerste aanvraag aan de cliënt toegezonden (zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl).
Artikel 7 Bewaartermijn
De schriftelijke gegevens die deel uitmaken van een door De Clercq ten behoeve van cliënt behandeld dossier worden gedurende een periode van tien (10) jaar na sluiting van het betreffende dossier door De Clercq bewaard.
Artikel 8 Geheimhouding en WWFT
 1. De Clercq zal alle aan haar door de cliënt verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen, zulks met inachtneming van de geheimhouding zoals bepaald bij wet en in de Gedragsregels.
 2. De Clercq kan niet instaan voor de vertrouwelijkheid indien en voor zover deze wordt geschonden door het gebruik van de gekozen informatiedragers, waarbij met name gewezen wordt op de risico’s die verband houden met het gebruik van e-mail, mobiele telefoon en telefax.
 3. Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is De Clercq verplicht bij de uitvoering van in voornoemde wet nader omschreven diensten de identiteit van de cliënt te verifiëren en eventueel een cliëntonderzoek te verrichten. De cliënt dient desgevraagd alle gegevens te verstrekken, die nodig zijn teneinde de identiteit van de cliënt en/of de UBO (zie WWFT) vast te stellen, in afwachting waarvan de uitvoering van de werkzaamheden kan worden opgeschort. Voorts is De Clercq met inachtneming van de in lid 1 bedoelde geheimhoudingsverplichting in een aantal in de WWFT geregelde gevallen verplicht melding te maken van zogenaamde ‘ongebruikelijke transacties’.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
 1. De Clercq heeft een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een maximaal verzekerd bedrag van € 25.000.000 per gebeurtenis.
 2. ledere aansprakelijkheid van De Clercq voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval onder de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (zie lid 1) wordt uitbetaald.
 3. In geval – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens de in lid 2 van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van De Clercq steeds beperkt tot maximaal het honorarium, dat voor de opdracht in het kader waarvan de schade is toegebracht, in rekening is gebracht, met een maximum van € 100.000.
 4. De cliënt is uitsluitend gerechtigd De Clercq aan te spreken tot dit bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijd een beroep op deze bepaling kunnen doen.
 5. Bij het inschakelen van derden zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. De kosten van deze derden komen voor rekening van de cliënt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Clercq is voor eventuele tekortkomingen van deze derden nimmer aansprakelijk.
 6. De Clercq is voorts nimmer aansprakelijk indien en voor zover de cliënt zich ter zake van de in dit artikel bedoelde schade rechtstreeks op een derde, dan wel op zijn eigen verzekeringsmaatschappij, zou kunnen verhalen.
 7. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Clercq en/of haar – al dan niet ondergeschikte – leidinggevenden.
Artikel10 Toepasselijk recht
De verhouding tussen de cliënt en De Clercq en alle rechtsvorderingen die daarvan het gevolg zijn, zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht, ongeacht de rechtsgrond van de rechtsvordering (toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins). Onverminderd het bepaalde in artikel 6 zullen eventuele geschillen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.