Huidige ketenregeling

De ketenregeling (artikel 7:668a BW) bepaalt wanneer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd automatisch overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Op dit moment is sprake van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd in de volgende situaties:

  • Er zijn meer dan 3 elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten; en/of
  • De duur van de opvolgende arbeidsovereenkomsten overschrijdt een periode van 2 jaar; en
  • de tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn gesloten zonder onderbreking van meer dan 6 maanden.

Als tussen twee arbeidsovereenkomsten een periode zit van meer dan 6 maanden waarin geen arbeidsovereenkomst bestaat, ontstaat er een nieuwe keten. In dat geval kun je dus opnieuw beginnen met tellen.

Deze ketenregeling wordt ook wel de 3x2x6 regel genoemd. Er zijn een aantal uitzonderingen, maar dit is de hoofdregel.

In de praktijk leidt deze ketenregeling ertoe dat veel werkgevers standaard achtereenvolgens arbeidsovereenkomsten van 7, 8 en 8 maanden sluiten met hun werknemers. Daarna wordt de arbeidsovereenkomst veelal niet verlengd. Als gevolg hiervan ontstaat geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan wel een proeftijd worden afgesproken bij de eerste arbeidsovereenkomst en is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd als de werknemer na 23 maanden geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt. Hoewel deze ketenregeling ervoor moest zorgen dat er eerder arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd zouden ontstaan, lijkt de praktijk het tegendeel te zijn.

CAO

Bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kan van deze ketenregeling worden afgeweken. Het aantal van 3 opvolgende arbeidsovereenkomsten kan namelijk worden verhoogd naar maximaal 6 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten. De periode van 2 jaar kan worden verlengd tot maximaal 4 jaar indien het een uitzendovereenkomst betreft of als ‘de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering de verlenging of verhoging vereist’. Daarnaast kan in geval van seizoensarbeid de tussenpoos van 6 maanden worden verkort tot ten hoogste 3 maanden. Dit was al zo en zal per 1 januari 2020 niet veranderen. Deze afwijkingen kunnen alleen door de cao-partijen worden overeengekomen.

Ketenregeling onder de WAB

Met de komst van de WAB wordt de ketenregeling verruimd op drie punten:

  1. De periode waarin opeenvolgende arbeidsovereenkomsten kunnen worden gesloten wordt verlengd van 2 jaar naar 3 jaar.
  2. Bij cao kan de tussenpoos van 6 naar 3 maanden (ook) worden verkort indien het terugkerend tijdelijk werk betreft (en dus niet alleen bij seizoensarbeid).
  3. Daarnaast geldt sinds 1 augustus 2018 al dat invalkrachten in het primair onderwijs wegens ziekte zijn uitgezonderd van de ketenregeling. Dit wordt nu wettelijk vastgelegd.

De nieuwe regeling wordt dus een 3x3x6-regel (hoofdregel = 3 arbeidsovereenkomsten, 3 jaar, 6 maanden onderbreking). Bovendien komt de regel te vervallen dat een werknemer pas na 24 maanden een transitievergoeding verschuldigd wordt. In plaats daarvan is de werkgever in beginsel vanaf dag 1 een transitievergoeding verschuldigd (zie blog 2 in deze serie). Dit zal mogelijk tot gevolg hebben dat werkgevers de standaardpraktijk van achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten van 7, 8 en 8 maanden niet meer zullen hanteren. Iedere werkgever zal moeten bekijken wat de meest passende praktijk zal worden, gelet op alle gevolgen die de WAB heeft (opbouw transitievergoeding, hoogte WW-premie etc.). Wij denken daarbij graag mee!

Praktische tips

De WAB heeft onmiddellijke werking vanaf 1 januari 2020. Maar wat is het gevolg in de praktijk voor werknemers die al twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebben en die binnenkort een derde arbeidsovereenkomst in de keten zullen sluiten?

Als de opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd vóór 1 januari 2020 de twee jaar hebben overschreden of zullen overschrijden, dan geldt het oude recht en is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als de opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 1 januari 2020 de twee jaar overschrijden, dan geldt het nieuwe recht en is sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook als de nieuwe arbeidsovereenkomst al wordt gesloten c.q. getekend vóór 1 januari 2020.

Voor werkgevers en HR-medewerkers betekent dit dat de komende maanden goed moet worden opgelet bij werknemers die vóór 1 januari 2018 in dienst zijn getreden en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben. Voor deze werknemers kan het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst ertoe leiden dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Tot slot

Er verandert het nodige met de WAB. Wij overleggen graag met u over de gevolgen voor uw organisatie en hoe het beleid op de wetswijzigingen kan worden aangepast. Ook nodigen wij u graag uit voor onze kennissessie over de WAB op 29 oktober 2019. En kunnen wij uiteraard bij u op kantoor een cursus WAB verzorgen voor management en HR. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.