Bouwen en monumenten

Met ruime ervaring kan De Clercq bijstaan in juridische kwesties in relatie tot onder andere:

 • Bouw: van onderhandelingen, aansprakelijkheid, ontwerpfouten, meerwerk, retentierecht, opschorting, enzovoorts.
 • Projectontwikkeling: overeenkomsten, transacties en beleggingen.
 • Aanbestedingen: zowel advisering alsook procederen in diverse aanbestedingsprocedures, zowel in de bouw- alsook in de GWW-sector.
 • Monumenten: adviseren en procederen over uw rechten en plichten als eigenaar of beheerder van een monumentenpand. Bezoek ook onze speciale website monumentenrecht.com
 • Zakelijke rechten zoals erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden.
 • Appartementsrechten en VVE-beheer: rechten en plichten van eigenaren, beheerders en bestuurders.
 • Zorgvastgoed: van het bouwregime voor ‘cure’ en ‘care’ tot de scheiding van wonen en zorg.

Koop en huur

De Clercq staat voortdurend cliënten bij terzake:

 • Koop en verkoop: advisering en behandeling conflicten, waaronder nakoming, ontbinding, geschillen over verborgen gebreken, burenrecht, enzovoorts. Zowel aangaande projecten, woningen en bedrijfspanden.
 • Huur en verhuur: adviseren en opstellen van contracten, behandeling conflicten terzake betalingsgeschillen, ontruiming, Leegstandwet, vaststellen van huurprijzen en servicekosten, onderhoudsgeschillen. Zowel voor bedrijfspanden alsook betreffende woningen en overige vastgoed.

Bestuursrecht, vergunningen, toezicht en handhaving

De Clercq adviseert en procedeert zeer regelmatig terzake overheidsbesluiten (zowel vastgoed als op overige gebieden) van het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen (bijv. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Dit ziet op onder meer vergunningen, toezicht, handhaving terzake:

 • wetten en regels voor specifieke beleidssectoren;
 • overheidshandelen, planschade en aansprakelijkstelling van de overheid;
 • subsidies;
 • Ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, Omgevingswet, vergunningen voor bouwen en andere ontwikkelingen, ontheffingen, bestemmingsplannen en verordeningen;
 • Handhavingskwesties (dwangsommen of andere soorten van bestuursdwang), en gedwongen sluiting van panden (Wet Damocles).

Cases

Bouw en aanneming
Veel cliënten bijgestaan in geschillen met betrekking tot bouw en aanneming, zowel aan de zijde van opdrachtnemers (aannemers, onderaannemers, architecten, bouwkundigen) alsook van opdrachtgevers (zowel bedrijven als particulieren). Geschillen met betrekking tot oplevering, vertraging, meerwerk, kostenverhogende omstandigheden, betalingsproblemen en retentierecht, en bouwkundige problemen achteraf, zijn regelmatig voorkomende gevallen. Ook geschillen ter zake schade van omringend vastgoed (claims van buren en andere partijen) behoren tot de expertise van De Clercq.

Advies bij beoogde projectontwikkeling, bouw- en gebruiksmogelijkheden
Veel cliënten geholpen bij het bereiken van de beoogde projectontwikkeling, beoogde bouw- en gebruiksmogelijkheden, waarbij geadviseerd is over diverse ruimtelijke aspecten, overleg is gepleegd met diverse betrokken overheden (zowel ambtelijk als ook bestuurlijk/politiek niveau), op goede wijze is omgegaan met andere belanghebbenden, en ook in juridische procedures is bijgestaan ter zake bezwaar en beroep en hoger beroep bij rechtbanken en Raad van State.

Huuradvisering en -geschillen
Huuradvisering en -geschillen behoort ook tot de dagelijkse praktijk van De Clercq. Onder andere advisering en opstellen van huurovereenkomsten en andersoortige overeenkomsten ter zake gebruik van vastgoed. Zowel bedrijfsvastgoed als ook woningen. Zowel voor pandeigenaren, als beleggers en woningcorporaties, als ook voor huurders. En advisering en procederen gedurende huurovereenkomsten, onder andere over huurprijzen, gebruik, en aanpassing van huurovereenkomsten. En tenslotte regelmatig ontruimingsprocedures en andersoortige procedures bij wanbetaling en beëindiging van huurovereenkomsten, alsook over voortzetting (bijvoorbeeld indeplaatsstelling bij verkoop van een onderneming), en opleveringsgeschillen.

Monumenten
Diverse advisering omtrent monumenten. Zowel voor eigenaren, gebruikers en overheden. De beperkingen die een monument met zich meebrengen zijn voor veel eigenaren afschrikwekkend, en er wordt regelmatig geadviseerd en geprocedeerd over aanwijzingen tot monument, en het opheffen of wijzigen van de status van een monument. En ook over beoogde aanpassingen van een monument staat De Clercq regelmatig partijen bij.

Advisering toezicht en handhaving overheden
Advisering over toezicht en handhaving van diverse overheden. Zowel van het Rijk als ook van lagere overheden. Veel voorkomende zaken zoals bestuursdwang, dwangsommen, bestuurlijke boetes en dreigend ingrijpen van de overheid worden door De Clercq behandeld.

“Wij zijn als aannemer al jaren cliënt bij De Clercq en worden goed geholpen. Met hun brede ervaring en objectieve en creatieve kijk op zaken zijn regelmatig dreigende problemen voorkomen en oplossingen bereikt die we zelf niet hadden kunnen bereiken.”

“Als verhuurder van diverse vastgoed hebben we regelmatig behoefte aan een sparringpartner ter zake vormgeving van de huurconstructies en bij problemen met huurders. De Clercq is goed op de hoogte van de regelgeving en rechtspraak, heeft veel kennis in huis, maar is praktisch en doelgericht, en niet onbelangrijk, behaalt ook resultaat, zowel bij het bereiken van overeenkomsten, alsook bij het beëindigen van de huur.”

“Onze organisatie exploiteert diverse monumenten en loopt regelmatig tegen beperkingen op die niet altijd in overleg met de overheid waren op te lossen. De Clercq heeft ons meerdere keren bijgestaan, en heeft een aantal keren door rake advisering alsnog medewerking van de overheid kunnen bereiken. Maar ook in procedures heeft De Clercq regelmatig voor ons resultaat geboekt. Wij kunnen De Clercq dan ook aanraden voor eigenaren van monumenten.”

“Mijn bedrijf heeft in het verleden een aantal keren negatieve ervaringen gehad met overheidsoptreden, met grote gevolgen. Gelukkig is De Clercq ons gaan helpen, en dat heeft ervoor gezorgd dat een aantal slepende kwesties alsnog goed zijn afgerond en ons bedrijf weer verder kan. Zonder De Clercq had dat ons niet gelukt.”

“De Clercq heeft ons in het verleden enorm geholpen bij het bereiken van een door ons beoogde ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij heeft men ons niet alleen bijgestaan in bezwaarprocedures en beroep bij de rechtbank, maar heeft men ook meegedacht in de aanpak en communicatie, en was men betrokken bij overleggen met de verschillende betrokken organisaties, waaronder de gemeente, de omgevingsdienst, de provincie en het waterschap. Het is uiteindelijk allemaal gelukt, en daar hebben we nu nog veel voordelen van. Los hiervan is De Clercq voor ons regelmatig een vraagbaak, en worden we snel geholpen met allerhande vraagstukken waarbij wij als ondernemer mee te maken hebben.”

Wij werken samen met

Monumentenrecht
Universiteit Leiden
VBR-A advocaten