Drie pijlers

Met de invoering van de Wkb worden drie belangrijke doelstellingen nagestreefd:

  • Verbetering van de (borging van) bouwkwaliteit;
  • Verbetering van de positie van de consument;
  • Stimulering van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering.

Verbeteren (borging) bouwkwaliteit

In de eerste plaats beoogt de Wkb de borging van de bouwkwaliteit te verbeteren. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door bouwplannen voorafgaand aan de bouw niet meer alleen door de gemeente te laten toetsen. In plaats daarvan zullen de private kwaliteitsborgers tijdens de realisatie van bouwprojecten een vinger aan de pols houden. Op deze manier kan worden gewaarborgd dat, gedurende de bouw, aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Daarnaast moet de kwaliteitsborger bij oplevering een positieve verklaring afgeven, wanneer hij van oordeel is dat het bouwwerk aan alle kwaliteitsvoorschriften voldoet. Deze maatregelen zouden ertoe moeten leiden dat de bouwkwaliteit wordt gewaarborgd.

Verbetering positie consument

De tweede doelstelling van de Wkb is om de privaatrechtelijke positie van de bouwconsument ten opzichte van de aannemer te versterken. Onder het begrip ‘bouwconsument’ wordt zowel de particuliere als de zakelijke opdrachtgever begrepen. Door het aanleggen van bouwdossiers is het aan de aannemer om aannemelijk te maken dat het project voldoet aan de daaraan gestelde (bouwkundige) kwaliteitseisen. Dat houdt een aanzienlijke last in voor de aannemer, terwijl het een zegen is voor de particuliere opdrachtgever. De opdrachtgever kan zich bij vermeende bouwfouten immers beroepen op het bouwdossier.

Stimuleren kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

Tot slot is een belangrijke doelstelling om kwaliteitsverbetering te stimuleren en de faalkosten omlaag te brengen. Dit laatste doel zou min of meer ‘automatisch’ moeten voortvloeien uit de verwezenlijking van de eerste twee doelstellingen. Immers, wanneer de bouwkwaliteit door een kwaliteitsborger nauwlettend in de gaten wordt gehouden, zou het logische gevolg moeten zijn dat de kwaliteit van het bouwproject omhooggaat. Meer stapsgewijze controle zou daarmee moeten leiden tot een hogere bouwkwaliteit en een hogere zorgvuldigheid van werken. De gemiddelde faalkosten zouden dus moeten afnemen.

Theorie tegenover praktijk

De helder geformuleerde doelstellingen van de Wkb lijken eenvoudig en ‘to the point’. De vraag is echter of de praktische uitvoering ervan net zo makkelijk blijkt te zijn als vooraf bedacht. Elke situatie is weer anders en (juridische) complicaties liggen op de loer. De tijd zal het leren…

Vragen?

Voor meer vragen over de Wkb kunt u contact opnemen met één van onze specialisten van het team Vastgoed.

Ook verschenen in deze blogserie:

Deel 1: Een eerste kennismaking

Deel 3: Waarschuwingsplicht

Deel 4: Gebreken