Uitstel algemene vergadering en opstellen jaarrekening

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid voorziet in de mogelijkheid voor het bestuur van een N.V., B.V. of vereniging een termijn voor het houden van een algemene vergadering te verlengen met ten hoogste vier maanden. De termijn voor het opstellen van de jaarrekening kan voor de N.V. en B.V. worden verlengd met vijf maanden, als de Algemene Vergadering daartoe beslist. Op grond van de nieuwe tijdelijke regeling kan het bestuur, in plaats van de Algemene Vergadering, besluiten tot een verlenging van vijf maanden. Deze regeling is niet van toepassing op beursvennootschappen.

Publicatie jaarrekening en bestuurdersaansprakelijkheid

Het bestuur is verplicht de jaarrekening tijdig te publiceren en te deponeren bij het handelsregister. Doet een bestuurder dat niet en gaat de vennootschap vervolgens failliet, dan ontstaat het wettelijk vermoeden dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het wetsvoorstel bepaalt dat een verzuim van de verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening die betrekking heeft op het meest recente afgesloten boekjaar niet in aanmerking wordt genomen, indien dat te wijten is aan de gevolgen van de uitbraak van COVID-19. Oftewel, het niet-tijdig publiceren van de jaarrekening wordt niet automatisch beschouwd als onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. Het bestuur dient dan wel aan te tonen dat de jaarrekening als gevolg van COVID-10 niet tijdig is gepubliceerd.

Tijdelijke wet

Deze wet is op 22 april 2020 in werking getreden (met terugwerkende kracht per 16 maart 2020) (klik). De regeling ten aanzien van het bewijsvermoeden en onbehoorlijke taakvervulling zal gelden tot 1 september 2023.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op met Tim de Vries en Menno de Wijs, advocaten ondernemingsrecht