Corona en vakantie

Steeds meer landen veranderen van kleur op de coronakaart. Alhoewel veel van ons toe zijn aan vakantie, kunnen de oplopende coronacijfers roet in het eten gooien. Blijft Nederland nog wel geel voor andere landen? Wat betekent dit voor de geplande vakanties van werknemers? En wat kunnen werkgevers en werknemers van elkaar verwachten?

Vakantie vaststellen

Het uitgangspunt is dat de werkgever het begin en einde van de vakantie van de werknemer vaststelt volgens de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich hiertegen verzetten. Hierbij moet het gaan om een situatie waarbij het inwilligen van het verzoek van de werknemer tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering zou leiden.

De vakantiewens van de werknemer staat op grond van de wet dus voorop. Van deze hoofdregel kunnen partijen afwijken bij cao of in een schriftelijke (arbeids-)overeenkomst.

Let op!

Werknemers kunnen de afgelopen periode een stuwmeer aan verlofdagen hebben opgebouwd, dat zij willen inzetten voor de aankomende zomervakantie. Dit kan een verstoring van de bedrijfsvoering opleveren, wanneer al uw werknemers (voor een groot deel) gelijktijdig weg zijn. Het is dus zaak dat u tijdig (binnen twee weken) schriftelijk bezwaar maakt tegen het vakantieverzoek van uw werknemer. Wanneer u niet binnen twee weken schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen het vakantieverzoek van uw werknemer, dan staat de vakantie van de werknemer in beginsel vast.

Vakantie wijzigen

Een werkgever mag een reeds vastgestelde vakantie enkel wijzigen (uitstellen) op grond van gewichtige redenen én na overleg met de werknemer hierover. Instemming van de werknemer is daarvoor niet vereist.

In de wet staat niets over de intrekking van een reeds vastgestelde vakantie. Een werkgever is in beginsel dan ook niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een werknemer tot het intrekken/uitstellen van een reeds vastgestelde vakantie. Dit zal zich voor kunnen doen, nu het risico bestaat dat Nederland de kleurcode rood krijgt of ook andere landen van kleurcode geel naar oranje of zelfs rood verspringen.

Op grond van goed werkgeverschap kan het zo zijn dat de werkgever in moet gaan op een verzoek van de werknemer tot wijziging van de vakantie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een geboekte reis wordt uitgesteld en de werknemer geen vakantiedagen over zou hebben om de reis op een later moment in het jaar alsnog te maken. Daarbij kan van belang zijn dat er voldoende werk voorhanden is voor de werknemer. De situatie kan juist weer anders zijn als er naar verwachting onvoldoende werk voor de werknemer is of wanneer de werkgever bijvoorbeeld al vervanging heeft geregeld.

Voor verdere informatie aangaande het opnemen van verlof, verwijzen wij u graag naar ons eerdere blog.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot het vaststellen, uitstellen, intrekken of wijzigen van vakantie van uw werknemers? Neemt u dan contact met ons op.

Renée Huijsmans, advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation

Sietske Bos, juridisch medewerker Arbeid, Medezeggenschap & Mediation