Feiten

Werkneemster is sinds 2 maart 2020 voor onbepaalde tijd in dienst bij werkgever, in de functie van klantexpert. Haar werkzaamheden bestaan uit het beantwoorden van klanten voor opdrachtgevers van de werkgever. Vanwege de coronacrisis werkt werkneemster thuis. Binnen een half jaar tijd wordt werkneemster drie keer aangesproken op het feit dat zij niet bereikbaar is per telefoon en per e-mail. Ook wordt haar per brief een officiële waarschuwing gegeven. In deze brief is opgenomen dat werkneemster meerdere gesprekken van klanten heeft aangenomen waarbij zij vervolgens direct de muteknop gebruikt heeft. Dit schaadt de reputatie van de opdrachtgever én de werkgever.

Werkgever geeft aan dat hij werkneemster in het vervolg gaat monitoren en dat van haar wordt verwacht dat zij, als klantexpert, daadwerkelijk gesprekken voert met de klanten. Doet zij dit niet, dan volgt mogelijk ontslag op staande voet. Vervolgens hangt werkneemster vijf calls op eigen initiatief op, zonder de klant te woord te staan. Daarvoor geeft werkgever haar een laatste officiële waarschuwing. Wanneer werkneemster vervolgens een half uur te laat inlogt op haar computer, is de maat voor werkgever vol: werkneemster wordt diezelfde ochtend na een (hoor en wederhoor)gesprek op staande voet ontslagen. Het te laat inloggen wordt door de werkgever aangemerkt als werkweigering, hetgeen reden is voor ontslag op staande voet. Is dat terecht? (Klik voor de zaak).

Oordeel

Ja, zo oordeelt de kantonrechter te Rotterdam. Het te laat inloggen (zonder dit te melden bij haar leidinggevende) kan niet zozeer worden aangemerkt als werkweigering, maar de rechter is van oordeel dat dit incident niet los kan worden gezien van de eerdere gebeurtenissen. Werkgever heeft werkneemster meerdere keren verteld hoe zij wel en niet moet handelen in haar werk. Ondanks deze waarschuwingen – waarbij werkgever onder meer heeft aangegeven dat werkneemster moet werken op de data en tijden waarop zij staat ingeroosterd en dat zij wanneer dat niet op tijd lukt haar leidinggevende op de hoogte moet stellen – heeft werkneemster zich hier niet aan gehouden. Het te laat inloggen is zonder goede redenen gebeurd, terwijl de waarschuwingen recent gegeven waren. Om die reden vindt de kantonrechter het begrijpelijk dat werkgever dit gedrag van werkneemster onacceptabel vindt. Daarnaast vindt de rechter het relevant dat werkgever met het oog op de belangen van de werkgever, de opdrachtgevers, de klanten van de opdrachtgevers en de collega’s van werkneemster, zwaarwegende redenen had om naleving van de afspraken over het werk te verlangen. Het ontslag op staande voet is daarmee  rechtsgeldig gegeven.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet luistert nauw. In het blog Uit de praktijk: terecht ontslag op staande voet leest u hoe u een ontslag op staande voet moet aanpakken en wat de risico’s zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over het ontslag op staande voet? Neem dan contact op met Renée Huijsmans, Sietske Bos of één van onze andere specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation!