Wat is er gebeurd?

Werknemer is ruim 20 jaar bij werkgever in dienst. Als gevolg van een beslissing om werknemer geen bonus toe te kennen, heeft werknemer zich op 24 december 2019 ziekgemeld wegens burn-out klachten. De bedrijfsarts oordeelt in januari 2020 dat de werknemer overspannen is naar aanleiding van een arbeidsconflict. Uit het advies van de bedrijfsarts van februari 2019 volgt dat er mogelijkheden zijn voor re-integratieactiviteiten, als een andere werkplek of passend werk voor handen is. Ook wordt, op advies van de bedrijfsarts, mediation gestart.

In de periode maart 2020 t/m december 2020, adviseren zowel de bedrijfsarts, als de verzuimcoach en wellbeing adviseur aan de werkgever om aan de werknemer een re-integratieplek en passend werk aan te bieden. Pas op 14 januari 2021, dus ongeveer één jaar na de ziekmelding, accepteert werknemer een door de werkgever aangeboden re-integratieplek. Uit het advies van de bedrijfsarts van 15 maart 2021 blijkt dat vervolgens ook sprake is van ‘substantiële hervatting in uren’. Op 30 juni 2021 adviseert de bedrijfsarts om het doel van de re-integratie te wijzigen naar terugkeer in ander werk.

Ook in de hierop volgende periode adviseren de bedrijfsarts, verzuimcoach en wellbeing adviseur om in overleg te gaan en tot een duurzame arbeidsplaats/ oplossing te komen. Omdat de 104 weken arbeidsongeschiktheid in zicht komt, vraagt werknemer een WIA-uitkering aan bij het UWV. De WIA-aanvraag wordt niet inhoudelijk behandeld, maar het UWV oordeelt dat de werkgever niet aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Het UWV geeft aan voornemens te zijn om een loonsanctie op te leggen. De bedrijfsarts constateert op 13 oktober 2022 dat de geadviseerde urenopbouw nog niet heeft plaatsgevonden. De bedrijfsarts adviseert om werkzaamheden af te spreken en om de werknemer vervolgens per 1 november 2021 beter te melden.

Werknemer heeft vervolgens tevergeefs op verschillende functies binnen en buiten de werkgever gesolliciteerd.

Verzoek werkgever

Werkgever verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. Werkgever onderbouwt dit verzoek door te stellen dat veel tijd en moeite is gestoken in het verbeteren van de relatie, onder andere door mediation, het aanbieden van een re-integratieplek die werknemer in eerste instantie had geweigerd en het onverplicht doorbetalen van het salaris nadat werkgever het salaris had stopgezet. Werkgever zou zich zes maanden hebben ingespannen om een passende functie voor werknemer te vinden.

Verweer werknemer

Werknemer verweert zich door te stellen dat het aan de werkgever te wijten is dat de arbeidsverhouding is verstoord. Allereerst door het niet toekennen van een bonus, daarnaast door het grovelijk veronachtzamen van de re-integratieverplichtingen en het niet of te laat opvolgen van adviezen van de bedrijfsarts, verzuimcoaches en wellbeing adviseurs. Werkgever zou zich volgens de werknemer onvoldoende hebben ingespannen om een passende functie te vinden of zo nodig te creëren. Ook zou ten onrechte een loonstop zijn aangekondigd. Werknemer verzet zich niet tegen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, maar verzoekt om een transitievergoeding en billijke vergoeding toe te kennen.

Het oordeel van de kantoorrechter

De kantonrechter oordeelt dat sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding, zodat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. De transitievergoeding wordt toegekend.

Ook oordeelt de kantonrechter dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever en dat een billijke vergoeding op zijn plaats is. Hiervoor stelt de kantonrechter allereerst vast dat de werkgever op verschillende momenten de adviezen van de bedrijfsarts niet of niet tijdig heeft opgevolgd en het te lang heeft geduurd voordat werkgever is begonnen met zoeken naar re-integratieplekken. Ook de adviezen van de bedrijfsarts en verzuimcoach om passend werk te zoeken, zijn niet opgevolgd. Daarnaast neemt de kantonrechter  mee dat het UWV de re-integratieverplichtingen van werkgever als onvoldoende heeft beoordeeld. Voor het oordeel dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, neemt de kantonrechter mee dat er kennelijk wel vacatures waren, maar deze – ondanks de onberispelijke staat van dienst van de werknemer – aan anderen werden gegund. Gelet op de kwaliteiten van de werknemer en het feit dat werkgever een grote organisatie is (plusminus 14.000 medewerkers), oordeelt de kantonrechter dat de werkgever onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er geen herplaatsingsmogelijkheden waren voor werknemer. Werkgever gaf in dit kader aan dat zij stuitte op weerstand van managers, die bij vacatures de voorkeur gaven aan mensen binnen hun team met meer ervaring. De kantonrechter oordeelt dat werkgever hier de plicht had om de werknemer te herplaatsen en de genoemde weerstand bij managers dit niet anders maakt. De kantonrechter oordeelt dat het niet herplaatsen van de werknemer duidt op onwil en dit in belangrijke mate de oorzaak is van de verstoring in de relatie. Van de verstoorde arbeidsrelatie valt werkgever daarom in ernstige mate een verwijt te maken. De kantonrechter kent een billijke vergoeding toe van € 273.088,06.

Tips voor de praktijk

In een re-integratietraject rusten er zowel verplichtingen op de werknemer als op de werkgever. Het doel van een re-integratie is terugkeer in eigen of passend werk. Het is hierbij noodzakelijk dat een werkgever deskundigen inschakelt en van belang om de adviezen van deze deskundigen (zoals de bedrijfsarts) ook op te volgen. Doet een werkgever dit niet, dan riskeert u allereerst een loonsanctie van het UWV. Hierdoor moet u bij ziekte (nog) langer dan twee jaar het loon doorbetalen.

Daarnaast kan het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen leiden tot het oordeel dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Dit kan leiden tot een billijke vergoeding. Zoals uit de besproken uitspraak blijkt, kan deze hoog oplopen. Span u dus actief in bij de re-integratie van een zieke werknemer, het kan u een lang re-integratietraject én een hoop geld besparen!

Vragen?

Heeft u vragen over een zieke werknemer of over uw re-integratieverplichtingen? Neem dan contact op met Laura Gringhuis of Thomas Catersels, Team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.