De feiten

Werkneemster is sinds maart 2019 in dienst bij een familiebedrijf. Tijdens haar dienstverband heeft zij last gehad van grensoverschrijdend gedrag van haar leidinggevende. De leidinggevende schreeuwde tegen werkneemsters en smeet met deuren. Daarnaast gaf de leidinggevende aan werkneemster een briefje waarin hij haar sexy noemt en verklaarde hij haar tijdens een wandeling de liefde.

Zelfs nadat werkneemster duidelijk maakte dat zij hiervan niet gediend was, bleef de leidinggevende zich op haar focussen. Hij maakte vervelende opmerkingen over haar uiterlijk, was constant aanwezig tijdens haar werktijden en staarde voortdurend naar haar. Werkneemster meldde zich naar aanleiding van deze gebeurtenissen uiteindelijk ziek in maart 2021.

Zorgplicht werkgever

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht een werkgever voor een veilige werkomgeving te zorgen. Zo moet de werkgever beleid voeren wat gericht is op voorkoming of in ieder geval beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

In deze zaak stelt het Hof dat bij werkneemster sprake is van psychosociale arbeidsbelasting. Het Hof oordeelt dat het gedrag van de leidinggevende is aan te merken als uitingen van verbaal en psychisch geweld. Hij weegt ook mee dat het hier een beduidend oudere leidinggevende betreft die feitelijk kan worden aangemerkt als werkgever van werkneemster. Er zijn weliswaar gesprekken gevoerd naar aanleiding van de problemen, maar de leidinggevende bleek niet bereid (of in staat) zijn gedrag richting werkneemster aan te passen.

Het niet nakomen van de verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet door werkgever – waardoor er een onveilige werksituatie ontstond voor werkneemster die tot haar arbeidsongeschiktheid heeft geleid – ziet het Hof als ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Werkgever heeft onvoldoende gedaan om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, dan wel te beperken.

Billijke vergoeding

De arbeidsovereenkomst is ontbonden op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. De oorzaak hiervan ligt volgens het Hof in het gedrag van de leidinggevende met de arbeidsongeschiktheid van werkneemster als gevolg, waarvan de werkgever een ernstig verwijt is te maken. Dat de werkgever adviezen van de bedrijfsarts heeft opgevolgd in een poging de relatie te verbeteren deed hier niet aan af. Door de onveilige werkomgeving was het niet meer mogelijk om de arbeidsrelatie te herstellen. De werkgever wordt uiteindelijk veroordeeld tot het betalen van een billijke vergoeding van €4000.

Deze uitspraak van het Hof onderschrijft de plicht van de werkgever zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Het niet voldoen aan deze verplichting kan werkgevers duur komen te staan.

Benieuwd hoe u als werkgever grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer – en daarmee deze billijke vergoeding – kunt voorkomen? Download u dan onze Infographic.