Op 26 mei jl. is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) door de Tweede Kamer aangenomen. De WHOA maakt het mogelijk dat met goedkeuring van de rechtbank een onderhands akkoord tot stand komt tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders dat betrekking heeft op een ‘herstructurering van schulden’. In het blog van Eveline Bakker is dit nader toegelicht.

De WHOA biedt dus mogelijkheden voor ondernemingen in financiële nood. Ook de medezeggenschap heeft in dit wetsvoorstel een rol gekregen.  De ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) kan bij de rechtbank een verzoek indienen tot aanwijzing van een ‘herstructureringsdeskundige’ die aan de schuldeisers en de aandeelhouders (of een aantal daarvan) een akkoord kan aanbieden. Dit verzoek zal in het algemeen worden toegewezen indien is gebleken dat de onderneming in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat zij met het betalen van de schulden niet zal kunnen voortgaan.

Verder is het adviesrecht in de zin van artikel 25 WOR van toepassing op de inhoud van het homologatieverzoek en het bereikte akkoord. De schuldenaar zal bij het akkoord moeten aangeven op welke wijze de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om advies zal worden gevraagd. Belangrijk om op te merken is dat zo’n akkoord geen betrekking mag hebben op de verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Medewerkers kunnen dus niet worden geconfronteerd met afspraken waarbij zij geen partij zijn.

Door de huidige coronacrisis en de negatieve financiële gevolgen daarvan voor ondernemingen, komt de inwerkingtreding van de WHOA als geroepen. Faillissementen kunnen op deze wijze immers worden voorkomen. Op de ondernemingsraad rust de taak om de financiële positie (baten en lasten) van de onderneming zo goed als mogelijk in de gaten te houden en de bestuurder (schuldenaar) te wijzen op de mogelijkheden die de WHOA naar verwachting zal bieden. Het is nu wachten op de Eerste Kamer en hopen dat de WHOA ook daar op goedkeuring kan rekenen. Een voortvarende behandeling en snelle inwerkingtreding is geboden, nu de financiële nood van vele ondernemingen niet maandenlang kan voortduren. Laten we hopen dat de WHOA ook echt als instrument in deze crisis kan worden ingezet!

Vragen?

Heeft u vragen over medezeggenschap bij besluitvorming, neemt u dan contact op met Renate Vink-Dijkstra.