Deel 6: Gefaseerde besluitvorming en medezeggenschap

Ons herstructureringsteam ontwikkelde de unieke ‘herstructureringstool’. Door het beantwoorden van vragen verschijnen de tips en aandachtspunten die op uw situatie van toepassing zijn direct. In deze blogserie gaan onze specialisten in op de meest gestelde vragen die voortvloeien uit deze tool op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht en medezeggenschap. In dit deel van de blogserie bespreken wij hoe met de medezeggenschap moet worden omgegaan bij gefaseerde besluitvorming.

Herstructurering

Een herstructurering bestaat veelal uit verschillende onderdelen en fasen. Er kan sprake zijn van een aandelenoverdracht, een fusie, een reorganisatie, het inschakelen van een deskundige etc. De besluitvorming die daarbij hoort is in beginsel adviesplichtig op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Bij een herstructurering is meestal sprake van gefaseerde besluitvorming. Dit zijn vaak complexe trajecten, waarbij de ondernemer eerst een besluit op hoofdlijnen neemt en er daarna verschillende deelbesluiten worden genomen. Zowel het hoofdbesluit als de deelbesluiten kunnen adviesplichtig zijn in de zin van artikel 25 WOR of instemmingsplichtig in de zin van artikel 27 WOR.

Gefaseerde besluitvorming is toegestaan, zolang dit niet ten koste gaat van de medezeggenschap. Uit de rechtspraak volgt dat de ondernemer verantwoordelijk is voor het zorgvuldig verloop van het medezeggenschapstraject. Dit betekent niet alleen dat de medezeggenschap tijdig moet worden betrokken bij de diverse besluiten, maar ook steeds voldoende informatie ontvangt en de verschillende fasen van de besluitvorming duidelijk in kaart zijn gebracht. Het kan niet zo zijn dat een ondernemingsraad in fase één te vroeg adviseert over een bepaald onderwerp en in fase twee te horen krijgt dat hij te laat is. De ondernemer zal het besluitvormingsproces steeds inzichtelijk moeten maken en in ieder traject moeten aangeven naar welk doel wordt gestreefd en waar de stip op de horizon staat.

Dit maakt trajecten van gefaseerde besluitvorming niet alleen complex, maar ook onoverzichtelijk. De vraag luidt dan meestal wanneer advies aan de ondernemingsraad moet worden gevraagd. In de praktijk zien wij dat de ondernemingsraad in dit soort traject nogal eens te laat wordt betrokken, vaak op een moment dat al keuzes zijn gemaakt, alternatieven zijn afgewogen en onomkeerbare besluiten zijn genomen. Tegelijkertijd kunnen ondernemingsraden zich op het standpunt stellen een adviesaanvraag te willen ontvangen op een moment dat van een concreet voorgenomen besluit nog geen sprake is. Dit verzoek is dan te prematuur. Deze medezeggenschapsrechtelijke complicaties kunnen worden voorkomen door het maken van duidelijke afspraken over de wijze van besluitvorming en de rol van de ondernemingsraad in dit proces. Het is verstandig voorafgaand aan een proces van gefaseerde besluitvorming met elkaar een ondernemingsovereenkomst, ook wel convenant genoemd, te sluiten waarin duidelijke afspraken worden vastgelegd over het verloop van het proces.

Welke onderwerpen zouden onderdeel van een ondernemingsovereenkomst kunnen zijn?

 

  • Het hoofdbesluit;
  • De verschillende deelbesluiten;
  • De formele rol van de ondernemingsraad bij alle advies- of instemmingsplichtige besluiten;
  • Het moment waarop de ondernemingsraad formeel wordt betrokken bij de verschillende fasen;
  • De wijze waarop de ondernemingsraad zowel formeel als informeel wordt betrokken bij de besluitvorming;
  • De wijze van informatieverstrekking;
  • Uitgangspunten voor overleg;
  • Uitgangspunten voor timing;
  • De wijze van communicatie;
  • Een voorlopig tijdpad.

Vragen

Heeft u te maken met een proces van gefaseerde besluitvorming? Wij helpen u graag dit overzichtelijk te maken en tot duidelijke afspraken te komen!

Renate Vink-Dijkstra, Advocaat en Teamleider Arbeid, Medezeggenschap & Mediation

Eerder publiceerden wij al onze herstructureringstool. Voor deze tool hoeft u alleen de vragen te beantwoorden, de tips en aandachtspunten die op uw situatie van toepassing zijn verschijnen direct en bieden eerste handvatten om mee aan de slag te gaan. Bent u benieuwd naar de tips die voor u van toepassing zijn? Vul dan nu de tool in! Heeft u vragen? Onze specialisten staan graag voor u klaar!