Achterliggende gedachte bij de beslissing om te herstructureren, is dat de onderneming (of een deel daarvan) nog potentie heeft en kansen gezien worden, de negatieve elementen weggedacht. Klanten zijn een belangrijk onderdeel van deze potentie, net als bijvoorbeeld leverancierscontracten. Bij een herstructurering zal hier dan ook zorgvuldig mee moeten worden omgegaan. De eerste stap op dit punt is inventariseren welke (leveranciers)contracten essentieel zijn voor het voortbestaan van de onderneming en de belangrijkste rechten en plichten daarvan duidelijk te krijgen. Aandachtspunt is namelijk niet alleen de relatie met de betreffende partij, maar ook wat juridisch wel en niet mogelijk is. Bovendien kan een overeenkomst – ingeval een nieuwe entiteit wordt opgericht – niet zondermeer worden overgedragen of worden voortgezet. Daarvoor bestaan wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan. Dit, tezamen met het feit dat voorkomen moet worden dat partijen ongelijk behandeld worden, maakt dat een goede analyse wordt uitgevoerd, maar ook dat een communicatiestrategie wordt uitgedacht. De wens om bepaalde contractspartijen zo snel als mogelijk te informeren, is begrijpelijk, maar verdient niet de voorkeur. Bij voorkeur wordt de herstructurering pas bij derden bekend als alle noodzakelijke stappen al zijn gezet en alles geregeld is.

Hetzelfde geldt feitelijk voor de relatie met de klanten van de onderneming. Klanten zijn essentieel, maar voorkom zoveel als mogelijk dat zij op de hoogte geraken van een mogelijke herstructurering. Het is de ervaring dat zodra bekend wordt dat een herstructurering zal plaatsvinden, onrust ontstaat, klanten bevestiging zoeken en dit niet gegeven kan worden.  Het gevaar bestaat dan dat klanten weglopen, de zorgen van de onderneming in de markt bekend worden ,met als gevolg dat een neerwaartse spiraal wordt ingezet die niet kan worden gekeerd. Stelregel is dan ook zoveel als mogelijk geheimhouding in acht te nemen en pas naar buiten te treden als alles rond is.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met Eveline Bakker of Sacha Krekel.

Blogserie

Blog 1: Noodzaak tot ingrijpen

Blog 2: De rol van de ondernemingsraad bij herstructurering

Blog 3: De rol van de schuldeisers

Blog 4: De positie van de werknemers bij herstructurering