Wel of niet ingrijpen?

De beslissing of wel of niet binnen de onderneming moet worden ingegrepen, is moeizaam en wordt regelmatig zo lang mogelijk uitgesteld. Niet ingrijpen kan echter vaak veel ernstigere gevolgen hebben. Als sprake is van een onderneming in moeilijkheden, dient het bestuur tijdig maatregelen te nemen om het tij te keren. Dit kan bijvoorbeeld zijn als het duidelijk is dat hoog oplopende kosten op termijn tot problemen zullen leiden of plots teruggelopen omzet niet wordt opgevangen terwijl het de verwachting is dat dit niet snel verandert. Indien dit niet wordt gedaan met een mogelijk faillissement tot gevolg, bestaat het risico van aansprakelijkheid wegens onbehoorlijk bestuur. Dit dient te worden voorkomen. Belangrijker is echter dat met tijdige actie de continuïteit van een onderneming kan worden veiliggesteld.

‘In control’ blijven

Het is van groot belang dat het bestuur van een onderneming ‘in control’ is en blijft. Door een herstructurering in gang te zetten wordt dit bereikt. Regelmatig wordt zo lang als mogelijk (of liever gezegd: te lang) gewacht met het nemen van ingrijpende maatregelen. Daarmee wordt het risico dat het bestuur de controle verliest groter. Facturen worden steeds later betaald, toezeggingen worden vaker niet nagekomen en klanten en contractspartijen merken dat afspraken niet worden nagekomen. Uiteindelijk wordt een punt bereikt dat derden zelf in actie komen. Dit kan zijn met deurwaarders, gerechtelijke stappen of een faillissementsaanvraag. In al deze situaties zal het bestuur uitsluitend reactief kunnen zijn en niet proactief. Daarmee wordt het initiatief prijsgegeven. Dit is anders ingeval van een herstructurering; in dat geval kan – zij het onder tijdsdruk – goed worden geanalyseerd hoe en op welke wijze verder wordt gegaan, wat de sterke en zwakke kanten van de onderneming zijn, welke partijen en hoeveel personeel daarvoor nodig zal zijn en wat dient te gebeuren. Deze analyse en de daaruit volgende maatregelen zullen – naarmate langer wordt gewacht – steeds moeilijker kunnen worden uitgezet en op een gegeven moment zelfs onmogelijk worden. Het is dan ook van belang dat het bestuur de situatie tijdig onderkent zodat actie kan worden ondernomen en men ‘in control’ blijft zonder dat (teveel) schade wordt aangericht aan alle betrokken partijen.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met Eveline Bakker of Sacha Krekel.