Doelstelling

De Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) is bedoeld om de rechten van werknemers te waarborgen. De wet beschermt werknemers tegen uitbuiting door onbetrouwbare uitzendbureaus. Hierbij kan gedacht worden aan illegale arbeid, schijnconstructies, te lange werktijden en onderbetaling.

Inhoud

De Waadi kent meerdere verplichtingen dan wel verboden welke voor u als werkgever van belang zijn. Ten eerste moet de uitlener geregistreerd staan als uitlener in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (registratieplicht). Niet alleen uitzendbureaus, payrollbedrijven en banenpools moeten voldoen aan de registratieplicht, maar elk bedrijf dat bedrijfsmatig of incidenteel personeel uitleent aan anderen. Het gaat er om dat een bedrijf personeel ter beschikking stelt. Via deze link kunt u formulieren vinden waarmee u kunt registeren dat u (bedrijfsmatig) arbeidskrachten ter beschikking stelt. Personen of bedrijven die iemand inhuren via een uitlener, moeten zelf controleren of de uitlener geregistreerd staat. Inleners die zaken doen met een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat, krijgen ook een boete. Op de website van de Kamer van Koophandel kunt u controleren of een uitlener geregistreerd is.

Ten tweede heeft een uitgeleende werknemer recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden, denk hierbij aan loon en overige vergoedingen, als een werknemer die in dienst is van de inlener en een gelijke of gelijkwaardige functie heeft. Dit is anders wanneer hierover afspraken zijn gemaakt in de cao, die van toepassing is op de uitlener dan wel de inlener. Wanneer de uitzendkrachten die u inleent te weinig verdienen, kunt u door deze uitzendkrachten ook aansprakelijk worden gesteld. Dit valt namelijk onder de ketenaansprakelijkheid voor loon. Er kan een melding worden gemaakt bij de Inspectie SZW als iemand een vermoeden heeft dat ter beschikking gestelde arbeidskrachten niet dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als werknemers die in dienst zijn van de opdrachtgever.

Ten derde is het verboden om aan arbeidskrachten die ter beschikking gesteld worden, zoals gedetacheerden of uitzendkrachten, geld of een andere tegenprestatie te vragen (tegenprestatieverbod). Daarnaast mag de uitlener niet belemmeren dat na afloop van de uitleenperiode de uitgeleende arbeidskracht in loondienst komt bij de inlener (belemmeringsverbod). Ook wanneer iemand een vermoeden heeft dat het tegenprestatieverbod of het belemmeringsverbod wordt overtreden, kan er een melding worden gedaan bij de Inspectie SZW.

Tot slot mogen er bij een staking geen arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld ter vervanging van de stakende werknemers (onderkruipersverbod). Werknemers hebben immers het recht om te staken als zij een arbeidsgeschil hebben met hun werkgever. Wanneer er dan arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld, is het effect van het stakingsrecht van de desbetreffende werknemers weg. Ook in het geval van een vermoeden van overtreding van het onderkruipersverbod kan een melding worden gedaan bij de Inspectie SZW.

Sancties

De Inspectie SZW ziet toe op de naleving van de Waadi. Wanneer een uitlener niet of niet juist geregistreerd staat in het handelsregister, kan deze een boete opgelegd krijgen door de Inspectie SZW. Bij overtreding van de registratieplicht wordt de volgende boetestaffel gehanteerd:

  • 1 tot 10 arbeidskrachten: € 8.000,-
  • 10 tot 30 arbeidskrachten: € 16.000,-
  • 30 of meer arbeidskrachten: € 32.000,-

De inleners die zaken doen met een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat, kan ook een boete opgelegd krijgen. Bovenstaande staffel geldt zowel voor de onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, als voor de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de registratieplicht voor een tweede keer wordt geschonden, worden de boetebedragen verdubbeld. Bij een derde keer overtreding van de registratieplicht, worden de bedragen drie keer zo hoog.

In het geval van de verplichting tot gelijke behandeling van uitzendkrachten, het tegenprestatieverbod, het belemmeringsverbod en het onderkruipersverbod geldt dat deze niet beboetbaar zijn gesteld. De Inspectie SZW kan dus geen boete of andere sancties opleggen wanneer de verplichting wordt geschonden dan wel de verboden worden overtreden. Degene die een melding doet bij de Inspectie SZW zal zelf vervolgstappen moeten ondernemen door bijvoorbeeld een rechtszaak te starten.

Waar moet u op letten?

Wanneer u personeel uitleent, of dit nu bedrijfsmatig is of niet, dient u zich te registreren als uitlener in het handelsregister van de KvK.

Voor de werkgever die personeel inleent is het met name van belang dat u, wanneer u iemand inhuurt via een uitlener, controleert of de uitlener in het handelsregister van de KvK geregistreerd staat als uitlener. U kunt immers ook een boete krijgen indien u zaken doet met een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat.

Uitzendbureaus kunnen het SNA-keurmerk krijgen. Deze bureaus worden regelmatig gecontroleerd door de Stichting Normering Arbeid. U kunt als inlener het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken door personeel in te huren van een bedrijf met het SNA-keurmerk.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot de Inspectie SZW? Of heeft u behoefte aan overleg in verband met een bezoek van de arbeidsinspecteur? Neemt u dan contact met ons op.

Renée Huijsmans, advocaat team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation en Sietske Bremmer, juridisch medewerker team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation

 

Deze blog is deel 4 in de zesdelige blogserie “De Inspectie SZW op bezoek, wat moet u weten?”.

Lees ook:

Deel 1: WagwEU

Deel 2: Wav

Deel 3: Wml

Deel 5: Atw

Deel 6: Arbowet