Doelstelling

Het wettelijk minimumloon is een maatschappelijk aanvaardbare tegenprestatie voor de verrichte arbeid waarmee iemand in primaire levensbehoeften kan voorzien. Het doel van de Wml is om aan werknemers een minimumloon en minimumvakantiebijslag te verzekeren, welke gezien de algehele welvaartssituatie als een aanvaardbare tegenprestatie voor de in dienstverband verrichte arbeid kunnen worden beschouwd. Met deze wet wordt ook beoogd oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Inhoud

De Wml regelt het minimumloon en de minimumvakantiebijslag. Zowel Nederlandse als buitenlandse werkgevers en werknemers moeten zich in Nederland houden aan de rechten en plichten die hierbij horen. De hoogte van het loon en vakantiebijslag wordt geregeld in de arbeidsovereenkomst of de CAO. Dit loon moet minimaal een bepaalde hoogte hebben waarover de medewerker de vrije beschikking krijgt. Een beding dat de medewerker aanspraak geeft op minder dan het minimumloon of minimumvakantiebijslag, is nietig vanwege strijd met de wet. Iemand die zijn dienstbetrekking buiten Nederland vervult en dus buiten de Nederlandse welvaartssituatie met het daarbij behorende prijsniveau verblijft, valt niet onder de werking van de Wml.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende bedragen als minimum(jeugd)loon: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2021

De minimumvakantiebijslag is in beginsel een toeslag van 8% op het loon dat bij iedere loonbetaling wordt gereserveerd en doorgaans eens per jaar wordt uitbetaald. Vakantiegeld is ook over het meerwerk en overwerk verschuldigd.

Gevallen van onderbetaling of het vermoeden daartoe kan worden gemeld bij de Inspectie SZW via een online meldformulier.

Sancties

De controle op de naleving van de Wml wordt gedaan door de Inspectie SZW. Zij kan een boete opleggen wanneer de werkgever te weinig loon betaalt aan zijn werknemer. Het niet of niet tijdig kunnen verstrekken van schriftelijke bescheiden aan de inspectie waaruit het door de werkgever betaalde loon of het aantal gewerkte uren blijkt, wordt eveneens als overtreding aangemerkt.

De hoogte van de boete hangt af van de duur en het percentage van onderbetaling. Het laagste boetenormbedrag is € 500,-, het hoogste € 10.000,-. Wanneer een werknemer zijn werkgever geen vakantiebijslag betaalt of wanneer de vakantiebijslag minder is dan 8% van het minimumloon, bedraagt het boetenormbedrag minimaal € 250,- en maximaal
€ 2.000,-. De boetebedragen zijn eveneens afhankelijk van het percentage van de onderbetaling.

De werkgever moet binnen vier weken na de constatering van onderbetaling het achterstallig loon en/of de achterstallige vakantiebijslag aan werknemer(s) betalen. Doet de werkgever dit niet, dan kan hij van Inspectie SZW een dwangsom krijgen van maximaal € 500,- per werknemer voor elke dag dat het achterstallig loon en/of de achterstallige vakantiebijslag niet is betaald. Het maximale bedrag dat een werkgever aan dwangsom opgelegd kan krijgen is € 40.000,-. Deze dwangsom vervangt overigens niet de plicht tot nabetaling van het loon.

Tot slot is het de werkgever niet toegestaan om het minimumloon contant uit te betalen. Wanneer hij dit toch doet, kan hem een boete opgelegd worden. De hoogte van de boete varieert tussen € 500,- en € 1.250,-, afhankelijk van de duur van de overtreding.

Waar moet u op letten?

Het is van belang dat alle werknemers die bij u in dienst zijn in ieder geval het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag ontvangen. U dient daarvoor de halfjaarlijkse wijziging van de hoogte van het minimum(jeugd)loon in de gaten te houden. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een overtreding, dan doet u er goed aan het achterstallig loon en/of de achterstallige vakantiebijslag binnen vier weken na de schriftelijke melding van de Inspectie SZW te betalen aan de desbetreffende werknemer(s). Zo voorkomt u een dwangsom. Tot slot dient u het minimumloon giraal uit te betalen.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot de Inspectie SZW? Of heeft u behoefte aan overleg in verband met een bezoek van de arbeidsinspecteur? Neemt u dan contact met ons op.

Renée Huijsmans, advocaat team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation en Sietske Bremmer, juridisch medewerker team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation

Deze blog is deel 3 in de zesdelige blogserie “De Inspectie SZW op bezoek, wat moet u weten?”.

Lees ook:

Deel 1: WagwEU

Deel 2: Wav

Deel 4: Waadi

Deel 5: Atw

Deel 6: Arbowet