Doel

In de Wet arbeidsvoorwaarden werknemers uit de Europese Unie (WagwEU) staan de arbeidsvoorwaarden voor tijdelijk gedetacheerde buitenlandse werknemers met een buitenlandse werkgever. Buitenlandse werknemers die tijdelijk voor een Nederlandse werkgever komen werken vallen niet onder de WagwEU.

In de volgende situaties is er wel sprake van detachering zoals bedoeld in de WagwEU:

  • Zelfstandigen en werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen;
  • Multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland;
  • (Buitenlandse) bureaus die uitzendkrachten in Nederland laten werken.

Het doel van deze wet is dat werknemers de sociale bescherming kunnen genieten waar zij recht op hebben. Hierbij moet u denken aan gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek. Ook wordt een gelijk speelveld tussen ondernemingen bevorderd. Daarnaast maakt de wet het mogelijk om beter te kunnen controleren op de naleving van het hanteren van de arbeidsvoorwaarden door Europese bedrijven.

Inhoud

Werkgevers zijn verplicht bepaalde minimumarbeidsvoorwaarden toe te kennen aan het personeel dat tijdelijk in Nederland komt werken. Deze zogenoemde ‘harde kern van de arbeidsvoorwaarden’ bestaat in ieder geval uit de Nederlandse arbeidswetten: de Wet minimumloon en vakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Algemene wet gelijke behandeling. Als een buitenlandse werkgever aan de slag gaat in een sector waarin een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, dan geldt daarnaast de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao.

Gedetacheerde EU-werknemers die langer dan 12 maanden in Nederland werken, hebben sinds 30 juli 2020 meer arbeidsrechten. Zij hebben in dat geval, naast de arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers uit de EU, recht op alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Alleen niet op aanvullend pensioen en op bescherming bij ontslag.

Daarnaast kent de WagwEU een aantal administratieve verplichtingen voor buitenlandse bedrijven van wie een werknemer in Nederland gaat werken, zoals de meldingsplicht. Deze meldingsplicht houdt in dat buitenlandse dienstverrichters melding moeten maken bij het Ministerie van SZW van werknemers die tijdelijk in Nederland worden gedetacheerd. Dit kan online via het meldloket. Voor de dienstontvanger (het Nederlandse bedrijf in dit geval) geldt een controleplicht. Zij moet controleren of de melding correct is ingevoerd. De dienstontvanger ontvangt een melding wanneer de buitenlandse dienstverrichter zijn komst, of die van de gedetacheerde werknemer, naar Nederland heeft aangemeld.

Sancties

Wanneer een buitenlandse dienstverrichter niet voldoet aan de administratieve verplichtingen, dan riskeert deze sinds 1 september 2020 een boete. De boetebedragen zijn opgenomen in de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Deze beleidsregel kent de volgende boetestaffel voor dienstverrichters die werknemers naar Nederland detacheren en niet hebben voldaan aan de meldingsplicht:

  • Minder dan 10 gedetacheerde werknemers: € 1.500,-;
  • 10 tot en met 19 gedetacheerde werknemers: € 3.000,-;
  • 20 of meer gedetacheerde werknemers: € 4.500,-.

Ook wanneer u als dienstontvanger niet aan uw controleplicht heeft voldaan, kunt u een boete opgelegd krijgen van € 1.500,-. Indien de dienstontvanger een natuurlijk persoon is, kan er een boete ter hoogte van € 750,- opgelegd worden.

Daarnaast kunt u een boete opgelegd krijgen wanneer u informatie, desgewenst, niet aan de Inspectie SZW verstrekt (€ 6.000,-), de vereiste informatie niet op de werkplek beschikbaar heeft (€ 8.000,-) of het na de periode van detachering niet bewaard hebben van de vereiste informatie (€ 8.000,-).

Waar moet u als Nederlandse werkgever op letten?

Indien er sprake is van detachering zoals bedoeld in de WagwEU, dan is het van belang dat u goed controleert of de buitenlandse dienstverrichter aan de meldingsplicht heeft voldaan en of er geen onjuistheden in deze melding staan. Indien u zich niet aan uw controleplicht houdt, dan kunt u een boete opgelegd krijgen. U zult dus in ieder geval moeten kunnen aantonen aan de arbeidsinspecteur dat u de melding vanuit de buitenlandse dienstverrichter ontvangen en gecontroleerd heeft. Dit kunt u bijvoorbeeld doen, door over een aantal zaken in de melding navraag bij de dienstverrichter te doen per e-mail. Daarmee heeft u schriftelijk bewijs van de door u verrichte controle.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot de Inspectie SZW? Of heeft u behoefte aan overleg in verband met een bezoek van de arbeidsinspecteur? Neemt u dan contact met ons op.

Renée Huijsmans, advocaat team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation en Sietske Bremmer, juridisch medewerker Arbeid, Medezeggenschap & Mediation

Lees ook:

Deze blog is deel 1 in de zesdelige blogserie “De Inspectie SZW op bezoek, wat moet u weten?”.

Lees ook:

Deel 2: Wav

Deel 3: Wml

Deel 4: Waadi

Deel 5: Atw

Deel 6: Arbowet