Re-integratieverplichtingen

Werkgever en werknemer hebben de plicht om er samen voor te zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Als werkgever moet u eerst binnen uw eigen bedrijf zoeken naar passende arbeid. Als dit niet mogelijk is, zult u naar passende arbeid buiten uw bedrijf moeten kijken. Daarbij moet u rekening houden met het advies van de bedrijfsarts of arbodienst.

De werknemer is verplicht om aan zijn re-integratie mee te werken. Wanneer u bijvoorbeeld uw werknemer tijdelijk ander (passend) werk aanbiedt binnen het bedrijf, waartoe uw werknemer op dat moment in staat is, dan moet hij dat accepteren. Ook zal hij cursussen moeten volgen wanneer dit de re-integratie ten goede zou komen. Uiteraard moet hij ook naar afspraken met de werkgever of de bedrijfsarts/arbodienst gaan. Deze kan hij slechts afzeggen wanneer hij daar een geldige reden voor heeft.

Niet nakomen re-integratieverplichtingen door werknemer

Wanneer uw werknemer bijvoorbeeld niet op komt dagen voor een gesprek met u over zijn re-integratietraject, is het van belang dat u uw werknemer nogmaals uitnodigt voor een gesprek, met de waarschuwing dat wanneer hij weer niet op komt dagen, u gehouden bent zijn loon te stoppen. Dit bent u ook verplicht op grond van de wet (Wet Verbetering Poortwachter). U houdt dan het loon in totdat de werknemer wel meewerkt aan het re-integratietraject. Bewaar deze schriftelijke waarschuwing ook in het personeelsdossier.

Wanneer uw werknemer ondanks de waarschuwing weer niet aan de re-integratieverplichtingen voldoet, door bijvoorbeeld niet op een afspraak te komen of passende arbeid te weigeren, kunt u het loon daadwerkelijk stoppen. Dit is iets anders dan het loon opschorten. Met een loonstop hoeft het loon niet met terugwerkende kracht te betalen wanneer de werknemer op een later moment wel aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet.

Het is belangrijk dat u voortvarend handelt wanneer uw werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie. U wordt namelijk beoordeeld door UWV op uw re-integratieverplichtingen en wanneer u niet voortvarend handelt, kan UWV u na 104 weken arbeidsongeschiktheid een loonsanctie (van maximaal 52 weken) opleggen.

De loonstop is vaak een effectieve prikkel voor de werknemer om de re-integratie op te pakken. Hij wordt immers direct in zijn portemonnee geraakt. Mocht de loonstop onverhoopt niet het beoogde resultaat hebben en weigert uw werknemer nog steeds om mee te werken aan zijn re-integratie, dan zult u over moeten gaan tot de ultieme sanctie: beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarvoor zult u een ontbindingsverzoek in moeten dienen bij de kantonrechter op grond van verwijtbaar handelen/nalaten van de werknemer, zonder toekenning van een transitievergoeding. Daar heeft u in ieder geval een deskundigenverklaring van UWV voor nodig. U kunt uw werknemer niet op staande voet ontslaan. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig die een ontslag op staande voet van een zieke werknemer rechtvaardigen. Dit zal niet snel het geval zijn.

Vragen?

Meer weten over dit onderwerp of vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op.

Renée Huijsmans, advocaat Arbeid, medezeggenschap & pensioen

Sietske Bos, juridisch medewerker Arbeid, medezeggenschap & pensioen

Blogserie zieke werknemer

Deel 1: Zieke werknemer: wanneer wordt passende arbeid de bedongen arbeid?

Deel 2: Zieke werknemer: wat als uw werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie?

Deel 3: Zieke werknemer: geen arbeid, geen medische beperking, wel loon?!

Deel 4: Zieke werknemer: wat zijn de regels bij vakantie tijdens ziekte?