Compensatie

Er zijn verschillende vormen van de compensatie denkbaar. In de eerste plaats kan de werkgever deze deelnemers compenseren door de toekenning van extra pensioen. De werkgever kan er ook voor kiezen om deze compensatie buiten de pensioensfeer als extra arbeidsvoorwaarde overeen te komen, door bijvoorbeeld de toekenning van een extra al dan niet tijdelijke looncomponent. Daarnaast kent de Wtp ook overgangsrecht. Volgens dit overgangsrecht mag de werkgever ervoor kiezen om een progressieve premie voor bestaande deelnemers voort te zetten. In dat geval is geen compensatie in de vorm van extra pensioen of loon nodig.

 

Compensatie ziet dus op de gemiste, toekomstige pensioenopbouw omdat de wijze van pensioenopbouw is veranderd. Deze verandering heeft gevolgen voor de toekomstige pensioenopbouw en niet voor de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. In de compensatieregeling wordt gewerkt met leeftijdscohorten, waarbij alle deelnemers binnen hetzelfde leeftijdscohort dezelfde mate van compensatie toebedeeld krijgen.

 

De wetgever acht het van groot belang dat de compensatieregeling goed gefinancierd wordt. Daarom is vastgelegd dat er een financieringsplan moet worden opgesteld en dit financieringsplan maakt onderdeel uit van het transitieplan (zie hiervoor blog 4). De financiering dient steeds beschikbaar te zijn voordat compensatie wordt toegekend. Zo wordt voorkomen dat er aanspraken ontstaan zonder dat er financiering voor is geregeld.

 

De uitgangspunten van de Wet toekomst pensioenen bij de compensatie zijn samengevat de volgende:

 1. Een compensatie per leeftijdscategorie;
 2. Een compensatieperiode tot 2037;
 3. Een compensatieplan waaraan een financieringsplan ten grondslag ligt;
 4. Een compensatie die adequaat en evenwichtig is;
 5. Een compensatie die tijdsevenredig is;
 6. Een compensatie die ook voor nieuwe werknemers geldt.

Vragen?

 1. Hoe betalen we het nieuwe pensioen?
 2. Vormen van pensioenovereenkomsten
 3. Wat gebeurt er met al opgebouwd pensioen?
 4. Het transitieplan
 5. Compensatie
 6. Arbeidsrechtelijke aspecten van de nieuwe pensioenwetgeving
 7. De rol van de medezeggenschap

 

Neem voor vragen over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel contact op met Eveline Bakker.

Nieuwsbrief

Wil je elke maand een overzicht van updates en blogs in je mailbox? Klik dan hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief!