Looncompenenten

In de Regeling looncomponenten en arbeidsduur (hierna: de Regeling) en in het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (hierna: het Besluit) is vastgelegd welke looncomponenten precies onderdeel zijn bij de berekening van de transitievergoeding.

Uit het Besluit volgt dat het bruto maandsalaris, de vakantiebijslag, de vaste eindejaarsuitkering en de overeengekomen vaste en variabele looncomponenten dienen te worden meegenomen bij de berekening van de transitievergoeding. In de Regeling is vervolgens nader uitgewerkt welke componenten vallen onder ‘de vaste looncomponenten’ en welke onder ‘de variabele looncomponenten’. Dit is een limitatieve lijst van looncomponenten. Andere vergoedingen die niet onder de hierboven genoemde looncomponenten vallen, hoeft u niet mee te nemen bij de berekening.

Het bruto maandloon

De basis voor het berekenen van de transitievergoeding is het (vaste) bruto maandloon. Hieronder wordt verstaan het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Het gaat hierbij alleen om het loon dat de werknemer op basis van de arbeidsovereenkomst ontvangt als vergoeding van zijn werkzaamheden. Het gaat hierbij dus niet om vergoedingen van gemaakte onkosten.

Het kan natuurlijk voorkomen dat er geen vaste arbeidsduur is overeengekomen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een werknemer werkzaam is op basis van een nulurencontract of wanneer er sprake is van een wisselende arbeidsduur. Voor deze gevallen geldt dat het bruto uurloon wordt vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand in de afgelopen twaalf maanden voorafgaand aan het eind van de arbeidsovereenkomst.

Provisies

Ook kan het zo zijn dat het loon volledig of gedeeltelijk bestaat uit provisies. Provisie is afhankelijk van de omzet of winst van de organisatie. Wanneer dit het geval is, moet de provisie worden meegenomen bij de berekening van het bruto maandloon. Bij de berekening moet worden uitgegaan van 1/12e deel van de totaal ontvangen provisie over de afgelopen twaalf maanden voorafgaand aan het eind van de arbeidsovereenkomst. Dit bedrag moet worden opgeteld bij het bruto maandloon.

Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering

Ook vakantiebijslag en eindejaarsuitkering wordt meegenomen in de berekening van de transitievergoeding. Het bruto maandloon wordt vermeerderd met 1/12e  van de vakantiebijslag en – indien van toepassing – de vaste eindejaarsuitkering waar de werknemer in de 12 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst aanspraak op zou hebben indien de arbeidsovereenkomst niet zou zijn beëindigd.

Overige componenten die belangrijk zijn bij de berekening van de transitievergoeding

De overeengekomen vaste looncomponenten

Daarnaast worden de vaste looncomponenten meegenomen bij de berekening van de transitievergoeding. Vaste overeengekomen looncomponenten zijn vergoedingen die jaarlijks of meerdere keren per jaar worden toegekend en waarvan de hoogte vooraf vaststaat. Het gaat hierbij dus om vergoedingen die niet afhankelijk zijn van de resultaten van het bedrijf of het functioneren van de werknemer. Tot de vaste looncomponenten behoren de overwerkvergoedingen en de ploegentoeslagen.

Het is van belang dat deze vaste vergoedingen (schriftelijk) zijn overeengekomen. Wanneer dit niet het geval is, worden deze vergoedingen niet meegenomen in de berekening van de transitievergoeding. Om deze reden vallen verworven rechten niet onder de vaste looncomponenten van de transitievergoeding. Verworven rechten zijn namelijk nooit overeengekomen.

Bij de berekening van de transitievergoeding geldt dat het bruto maandloon wordt vermeerderd met 1/12e van de opgetelde vaste looncomponenten die in de twaalf maanden voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst verschuldigd waren.

De overeengekomen variabele looncomponenten

Overeengekomen variabele looncomponenten zijn vergoedingen waarvan de hoogte niet vooraf vaststaat maar afhankelijk is van de resultaten van het bedrijf of het functioneren van de werknemer. Uit artikel 5 van de Regeling volgt dat tot de variabele looncomponenten behoren: bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen.

Ook hierbij geldt, net als bij de vaste looncomponenten, dat indien de vergoeding niet is overeengekomen, deze niet vallen onder de variabele looncomponenten. Het moet echt gaan om een structurele variabele vergoeding.

Bij de berekening van de transitievergoeding geldt dat het bruto maandloon wordt vermeerderd met 1/36e van de opgetelde variabele looncomponenten die verschuldigd waren in de drie jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst.

Overige looncomponenten

Alle overige looncomponenten die niet onder de bovengenoemde categorieën vallen, of die niet zijn overeengekomen, worden niet meegenomen bij de berekening van de transitievergoeding. Let op: het gaat erom wat een vergoeding feitelijk is, en niet om welke naam eraan wordt gegeven.

Het Besluit en de Regeling (en toelichting van deze twee regelingen) geven wat voorbeelden van componenten die niet worden meegenomen bij de berekening van de transitievergoeding. Deze componenten zijn: het werkgeversdeel in de premiepensioen, de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet, de bedrijfsauto/lease auto, onkostenvergoedingen.

De transitievergoeding moet binnen een maand na het einde van de arbeidsovereenkomst worden uitbetaald.

Vragen?

Heeft u vragen over de berekening van de transitievergoeding? Neem gerust contact met ons op.

Henriëtte van Baalen, Advocaat/partner/mediator Arbeid, Medezeggenschap Mediation

Sietske Bos, Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation

Lees meer over Transitievergoeding

U leest meer over de transitievergoeding in onderstaande blogs:

Berekening van de transitievergoeding niet altijd makkelijk!

WAB-blog 2: Transitievergoeding

De Oudere Werknemer: de transitievergoeding