Wijzigingen per 1 januari 2024

Wet invoering minimumuurloon

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Wet invoering minimumuurloon in werking. Deze wet verplicht werkgevers om werknemers per uur minimaal het minimumloon te betalen. Er geldt een vast minimumuurloon voor alle werknemers vanaf 21 jaar en ouder. Met deze wijziging gaat ook het wettelijk minimumloon met 3,75% omhoog. Het minimumloon bedraagt per 1 januari 2024 EUR 13,27 uur per uur. Het geldende minimumloon wordt op 1 januari en 1 juli van elk jaar geïndexeerd.

Deze wijziging brengt voor werkgevers mee dat afspraken in cao’s en arbeidsovereenkomsten moet worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe wet. Ook salarissystemen moeten hierop worden aangepast.

 

Verzamelwet SZW 2024

Met deze wet worden verschillende wijzigingen doorgevoerd in de arbeidsrechtwetgeving en sociale zekerheidswetgeving. Ook wordt het één en ander gewijzigd rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties.

De wijzigingen vloeien deels voort uit nieuwe wetgeving (zoals de Wet invoering minimumuurloon) of doordat in de praktijk is gebleken dat de wettekst niet goed aansloot bij de praktijk. Dit zijn wijzigingen zoals de wijziging van de 40-urige werkweek naar de 36-urige werkweek in de Wet Arbeid en Zorg en het schrappen van de mogelijkheid om ouderschapsverlof te weigeren wegens zwaarwegend dienstbelang, als een werknemer arbeid buiten Nederland verricht. Door deze formele wijzigingen worden in de praktijk geen grote veranderingen verwacht.

 

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling (WKR) kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. Hieronder vallen ook vergoedingen waar een werknemer privé voordeel van kan hebben, bijvoorbeeld een sportabonnement. Het totale bedrag moet onder de vrije ruimte blijven. Deze wordt berekend met de loonsom van alle medewerkers samen. Vanaf 2024 wordt de vrije ruimte in de WKR vastgesteld op 1,92% tot een loonsom van € 400.000. De tijdelijke verhoging naar 3% in 2023, wordt in 2024 (dus) weer teruggedraaid.

 

Verhoging onbelaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt van EUR 0,21 per kilometer naar EUR 0,23 per kilometer. De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt van EUR 2,15 naar EUR 2,35 per dag. Deze vergoedingen vallen onder de ‘gerichte vrijstellingen’ en daarmee niet onder de vrije ruimte van de WKR.

Mogelijke wijzigingen in 2024

Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer

Met dit initiatiefwetsvoorstel zou iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon te komen. Daarnaast wordt de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie versterkt. Het wetsvoorstel moet bijdragen aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor álle werknemers.

De Tweede Kamer heeft met het wetsvoorstel ingestemd. Het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. Via de website van de Eerste Kamer kan de voortgang van het wetsvoorstel in de gaten worden gehouden.

 

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Dit wetsvoorstel verplicht werkgevers en intermediairs om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie van werknemers. Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten deze werkwijze schriftelijk vastleggen. Bij het extern inhuren van arbeidskrachten moet een werkgever ook nagaan of deze verplichting wordt nageleefd. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) worden voor dit wetsvoorstel aangepast.

De Tweede Kamer heeft met het wetsvoorstel ingestemd. Het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. Via de website van de Eerste Kamer kan de voortgang van het wetsvoorstel in de gaten worden gehouden.

Mogelijke wijzigingen op lange termijn

Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen

Dit initiatiefvoorstel moet ervoor zorgen dat er een einde komt aan de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Ondernemingen met meer dan 50 werknemers, krijgen een plicht tot informatieverstrekking over de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in vergelijkbare functies aan de ondernemingsraad en het bestuursverslag. Het voorstel houdt daarnaast in dat er een certificeringssysteem moet komen, waarbij het verplicht wordt iedere drie jaar cijfers aan te leveren over het salaris van de werknemers. Ondernemingen met meer dan 250 werknemers moeten een certificaat zien te verkrijgen waaruit blijkt dat zij vrouwen en mannen gelijk belonen. Als er sprake is van ongelijke beloning, dan krijgt de werkgever de kans de situatie te verbeteren.

Dit wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Tweede Kamer. Via de  website van de Tweede Kamer kan de voortgang van dit wetsvoorstel in de gaten worden gehouden.

 

Bereikbaarheid buiten werktijd

Door middel van dit initiatiefwetsvoorstel wil de indiener regelen dat werkgevers en werknemers, ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting, afspraken maken over niet bereikbaar zijn buiten werktijd. Hiermee kunnen de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting, zoals stress en burn-outklachten, door het altijd bereikbaar zijn worden beperkt.

Dit wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Tweede Kamer. Via de website van de Tweede Kamer kan de voortgang van het wetsvoorstel in de gaten worden gehouden.

Vragen?

Vragen over de wijzigingen of de stand van zaken over toekomstige wijzigingen? Neem dan contact op met Laura Gringhuis, Advocaat Arbeid, Medezeggenschap, of één van onze andere specialisten uit het team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.