De nieuwe pensioenwet is uitgesteld

De verwachte ingangsdatum van de nieuwe pensioenwet is 1 juli 2023. Dat is een half jaar later dan gepland. De beoogde datum waarop alle pensioenfondsen aan de nieuwe regels moeten voldoen, blijft 1 januari 2027.

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2023

Op 3 oktober jl. is het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2023 ingediend. Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het kader van deze nieuwsbrief is met name de volgende wijziging van belang.

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (ingangsdatum 1 januari 2016) regelt onder meer dat de loondoorbetalingsplicht bij een zieke AOW-gerechtigde werknemer in plaats van de normale 104 weken slechts zes weken bedraagt. In dat kader is een overgangsregeling afgesproken. Het overgangsrecht houdt in dat er een termijn van dertien weken geldt voor de loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers, in plaats van zes weken. Naast de termijn van de loondoorbetaling bij ziekte zijn ook termijnen die daarmee verband houden (zoals het recht op ZW-uitkering, het opzegverbod bij ziekte en de herstelprognose bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of om bedrijfseconomische redenen) verlengd van  zes naar dertien weken.

Eerder werd voorgesteld  het overgangsrecht te beëindigen op 1 april 2021. Die termijn is niet gehaald. Vervolgens werd gestreefd naar beëindiging van het overgangsrecht per 1 januari 2022. Het UWV stelde daar als voorwaarde bij dat het ‘oude recht’ (maximum dertien weken) blijft gelden voor AOW-gerechtigde werknemers die al ziek zijn vóór de ingangsdatum van het voorstel en dat het ‘nieuwe recht’ (maximum 6 weken) van toepassing is op de AOW-gerechtigde werknemer met een eerste ziektedag op of na de invoeringsdatum van het voorstel.

In het thans voorliggende wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2023 is voorgesteld dat:

  • voor werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd die op 1 januari 2023 al ziek zijn, de loondoorbetalingstermijn bij ziekte en het opzegverbod bij ziekte van dertien weken blijft gelden;
  • voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan, de termijn van zes weken gaat gelden;
  • als twee ziekteperioden elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, geldt dat sprake is van één ziekteperiode.

Het is de bedoeling dat deze wijziging vanaf 1 januari 2023 in gaat. De termijn van zes weken zal pas vanaf 1 juli 2023 in werking treden.

November: Maand van de strategische medezeggenschap!

In de Maand van de Medezeggenschap wordt aandacht gevraagd voor de belangrijke positie die medezeggenschap in veel organisaties inneemt. Tijdens deze maand worden door verschillende partijen die zich bezighouden met medezeggenschap workshops en/of sessies georganiseerd waar in medezeggenschap geïnteresseerden aan kunnen deelnemen.

Ook ons medezeggenschapsteam verzorgt een leuke sessie voor medezeggenschappers. Wij hebben gekozen voor het onderwerp “de OR en het overleg met de bestuurder en de toezichthouder”. Overleg is hét middel voor effectieve medezeggenschap. Overleg tussen de bestuurder en de ondernemingsraad, maar ook met de toezichthouder. Goed overleg draagt bij aan een constructieve samenwerking en efficiënte besluitvorming. Dat is in het belang van het goed functioneren van de onderneming én zorgt voor draagvlak bij de medewerkers. In de praktijk blijkt echter dat de ‘driehoek’ bestuur-toezicht-medezeggenschap elkaar niet altijd weten te vinden. Dat is een gemiste kans. De ondernemingsraad kan hier een belangrijke rol vervullen. Hoe pakken jullie dat aan?

Wij nodigen u graag uit op donderdag 10 november a.s. plaats te nemen aan onze ronde tafel.  Mr. Renate Vink-Dijkstra en mr. Montse Rodríguez Escudero zullen deze ronde tafelbijeenkomst leiden. Eerst zullen zij kort stilstaan bij de uitgangspunten voor goed overleg in de zogenaamde ‘gouden driehoek’. Daarna zal aan de hand van prikkelende stellingen aan tafel gediscussieerd én geleerd kunnen worden.

Het programma ziet er uit als volgt:

14:30 uur:                  Inloop met koffie/thee

15:00 uur:                  Welkom en inleiding

15:15-15:45 uur:        Ronde tafel discussie

15:45 -16:00 uur:       Pauze

16:00-16:30 uur:        Ronde tafel discussie

16:30-17:00 uur:        Inventarisatie belangrijkste uitkomsten en afsluiting

17:00 uur:                  Borrel

Er is een beperkt aantal plekken aan tafel. Per organisatie kunnen dan ook maximaal twee leden deelnemen.

Aanmelden kan via onze website.