Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Vastgoed, Overheid & Notariaat


Rechten en plichten in de bebouwde omgeving

Als ondernemer, instelling, overheid of zelfstandig bestuursorgaan heeft u tal van rechten en plichten op het gebied van het ontwikkelen, bouwen, kopen, verkopen, bezitten, exploiteren en gebruiken van gebouwen. Deze rechten en plichten worden gewaarborgd, dan wel afgedwongen door een woud van wetten en regels. Wilt u exact weten wat u als private of publieke partij mag of moet? En wilt u dat uw belangen objectief worden gewaarborgd? Vertrouw dan op de expertise van De Clercq.

Vastgoedrecht

Onze vastgoedpraktijk omvat alle rechtsgebieden waarmee u als projectontwikkelaar, aannemer, vastgoedeigenaar, belegger, woningcorporatie, overheid, semi-overheidsorgaan of eigenaar van een monumentenpand te maken kunt krijgen. De Clercq kan u onder meer bijstaan in juridische kwesties in relatie tot:

 • projectontwikkeling en bouw: van onderhandelingen en aansprakelijkheid tot ontwerpfouten en meerwerk;
 • vastgoedovereenkomsten, -transacties en -beleggingen;
 • ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en provinciale verordeningen;
 • wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water: van Wabo tot Omgevingswet;
 • zakelijke rechten zoals erfpacht en opstal;
 • huurrecht en huurgeschillen: van contracten en het vaststellen van huurprijzen en servicekosten tot onderhoudsplicht, ontruiming en de Leegstandswet;
 • professioneel VVE-beheer: rechten en plichten van eigenaren, beheerders en bestuurders;
 • zorgvastgoed: van het bouwregime voor ‘cure’ en ‘care’ tot de scheiding van wonen en zorg.

Monumenten

Met onze specialistische kennis kunnen we u ook uitstekend adviseren over uw rechten en plichten als eigenaar of beheerder van een monumentenpand.

Bezoek onze speciale website www.monumentenrecht.nl.

Bestuursrecht

De bestuursrechtpraktijk van De Clercq richt zich op besluiten van overheden, zoals het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, en van zelfstandige bestuursorganen, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dergelijke besluiten kunnen zowel positief als negatief uitwerken op uw onderneming of op de uitvoering van uw publieke taken. Betwijfelt u of een besluit aan de wettelijke eisen of de beginselen van behoorlijk bestuur voldoet? Of schaadt een besluit uw belangen? De Clercq kan u met raad en daad bijstaan in kwesties met betrekking tot:

 • vergunning, toezicht en handhaving;
 • wetten en regels voor specifieke beleidssectoren;
 • overheidshandelen, planschade en aansprakelijkstelling van de overheid;
 • subsidies.

Notariaat

De notaris bewaakt als onpartijdige adviseur de belangen van alle betrokken partijen in een transactie. Dat vergt een brede juridische visie, gedegen fiscale kennis en de nodige praktijkervaring. Het notariaat van De Clercq is (familie)bedrijven, gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen onder meer van dienst bij:

 • het verzorgen van leveringsaktes, hypotheekaktes, vestigingsaktes (erfdienstbaarheid, erfpachtrechten en opstalrechten) en splitsingsaktes (appartementsrechten);
 • advies over financieringsconstructies (huurkoop, financial lease en erfpacht-lease);
 • kwesties inzake het vennootschapsrecht en (corporate) governance;
 • oprichtingen en statutenwijzigingen van rechtspersonen;
 • reorganisaties, fusies, splitsingen en statutenwijzigingen;
 • aandelenoverdrachten, inclusief earn out-regelingen;
 • legalisaties en legal opinions;
 • het notarieel vastleggen van overeenkomsten.

Door voorgenomen besluiten vooraf juridisch te laten toetsen door De Clercq, hebben we al heel wat slepende procedures kunnen voorkomen.

Onze aanpak

Bij de sectie Vastgoed, Overheid & Notariaat kennen we het werkveld van projectontwikkelaars en aannemers als geen ander. En we begrijpen dat besluiten van overheden niet altijd parallel lopen aan de wensen of verwachtingen van de markt.

We hebben veel ervaring met aanbestedingen en onderhandelingen, maar ook met het uitvoeren van een juridische due diligence, met het opstellen van contracten en voorwaarden en met het (her)structureren van vastgoedportefeuilles. En we hebben topjuristen in dienst met gedegen expertise van zowel het vastgoedrecht als het bestuursrecht. Hierdoor zijn we uitstekend in staat de belangen van alle partijen goed af te wegen.

Om u – als private of publieke partij – optimaal van dienst te zijn, worden we graag vroegtijdig bij uw plannen betrokken. Hierdoor kunnen we eventuele juridische obstakels, bezwaren en beperkingen inzichtelijk maken en zo mogelijk wegnemen. Dat doen we slagvaardig, oplossingsgericht, praktisch en met kennis van (uw) zaken. Zo beperken we uw (ondernemers)risico tot een minimum en kunt u uw aandacht volledig op uw project, onderneming of investering richten.

Vaak kan een juridisch geschil worden voorkomen door verder vooruit te kijken, afspraken goed vast te leggen en processen op tijd bij te sturen. Onderhandelend of via mediation voorkomen we dat geschillen uit de hand lopen. En als het nodig is, kunt u er uiteraard op rekenen dat we uw belang vol overtuiging verdedigen bij de arbitrage-instituten, de civiele rechter of de bestuursrechter.

Blogs in Vastgoed, Overheid & Notariaat

Contactpersonen

Notaris / Partner

Janbert Heemstra

Advocaat

Per van der Kooi

Toezichtscan

De Clercq biedt samen met financieel en vastgoedspecialist Redhood Bloomer een nieuwe service: de toezichtscan.

De toezichtscan richt zich tot Raden van Toezicht van not-for-profit instellingen (zorg, onderwijs, culturele en ideële sector, woningcorporaties en verder).

Meer info? Klik hier!