Wat was het geval? De werknemer, in dienst als topstyliste, meldt zich ziek. De arbo-arts adviseert om de werknemer niet te belasten met werkzaamheden voor de tijd dat de werknemer een multidisciplinaire behandeling ondergaat. De werkgever nodigt de werknemer uit voor een gesprek hierover. De werknemer stelt vervolgens een aantal data voor, maar tot een afspraak komt het niet. Daarna schort de werkgever de loonbetaling aan de werknemer op. Als reden daarvoor geeft de werkgever dat hij mocht en kon verwachten dat de werknemer contact met hem zou opnemen om afspraken te maken over het re-integratietraject. Op het voorstel van de bedrijfsarts om een mediator in te schakelen, is de werkgever volgens de werknemer niet ingegaan.

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever veel te snel naar het middel van de loonopschorting heeft gegrepen. Het feit dat de werkgever daarna feitelijk niets meer heeft ondernomen om de werknemer het mogelijk te maken weer te re-integreren, acht de kantonrechter bovendien in strijd met de zorgplicht die in redelijkheid van hem als goed werkgever mag worden verwacht. De kantonrechter veroordeelt de werkgever tot alsnog uitbetalen van loon, vermeerderd met de wettelijke verhoging van 50% en wettelijke rente.

Wat kunnen we leren uit deze uitspraak? Een werkgever mag de verantwoordelijkheid voor de re-integratie niet alleen bij de werknemer leggen. Als een afspraak uitblijft, moet de werkgever contact blijven zoeken met de werknemer om toch te praten over de re-integratie. Het initiatief ligt echt bij de werkgever. Een werkgever mag dus niet stil gaan zitten na het opleggen van een loonsanctie aan de werknemer.

Wat niet in de uitspraak staat, maar zeker ook belangrijk is: de werkgever moet voldoende doen om de werknemer weer in het arbeidsproces te betrekken. Is de werkgever niet actief genoeg en komt het tot een WIA-aanvraag, dan loopt deze een groot risico om van UWV een dure tik op de vingers te krijgen in de vorm van loon doorbetalen in het derde ziektejaar. En, zoals we weten: voorkomen is beter dan genezen. Dus blijf als werkgever actief in het re-integratie traject met de werknemer.

Vragen

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation of