Maar wat te doen als de arbeidsverhoudingen tussen de werknemer en de werkgever en/of de collega’s verstoord zijn? Het Hof Amsterdam geeft hierover een praktische uitspraak.

In deze situatie gaat het om een zieke werknemer, die al voordat hij zich ziek meldde een moeizame werkrelatie heeft met zijn leidinggevende. De werknemer verricht vanwege arbeidsongeschiktheid vervangend werk. Een paar maanden na zijn ziekmelding barst bij de werknemer de spreekwoordelijke bom. Hij misdraagt zich zo, dat collega’s het als intimiderend en bedreigend ervaren. De werkgever ontzegt vervolgens de werknemer de toegang tot de afdeling waar hij werkt. In het kader  van zijn re-integratie vindt de werknemer zelf vervangend werk, maar dit is beneden zijn niveau. De werknemer vordert wedertewerkstelling in zijn eigen functie – zowel tijdens als na zijn re-integratie – en, voor het geval de rechter dit afwijst, re-integratie in een andere passende functie binnen de organisatie van de werkgever.

Het Hof oordeelt, net als de kantonrechter, dat de werkgever de werknemer niet zijn eigen werk hoeft te laten doen. De reden hiervoor is dat de arbeidsverhouding zo ernstig verstoord is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de werknemer in zijn oude functie te laten hervatten. Collega’s en de leidinggevende van de werknemer hebben geen vertrouwen in een verdere samenwerking. Verder oordeelt het Hof dat de werkgever zich wel als een goed werkgever ervoor moet inspannen dat de werknemer zijn re-integratie kan voortzetten in een passende functie.

Vanwege een verstoorde arbeidsrelatie mag er dus een uitzondering worden gemaakt op het principe dat een werknemer recht heeft op re-integratie in zijn eigen functie. In dit geval had de werkgever al een poging gedaan om de verhoudingen tussen de werknemer en zijn leidinggevende te normaliseren door mediation. Zou de werkgever dit nog niet hebben gedaan, dan had het oordeel naar ons idee anders kunnen uitvallen en had de rechter misschien de vordering tot wedertewerkstelling toegewezen. Mediation is een geschikt en passend middel bij een verstoorde arbeidsverhouding. De praktijk heeft al veel mooie voorbeelden laten zien waarbij de discussie definitief werd opgelost onder leiding van een mediator.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation