In deze zaak betrof het zerotolerancebeleid geen drank of drugs, maar het niet mogen consumeren van cateringartikelen van klanten. Het ging om een werknemer werkzaam als Ground Engineer bij een vliegtuigonderhoudsbedrijf. De werknemer was 11 jaar werkzaam bij het bedrijf en de werknemers waren per e-mail in 2012 en 2017 gewezen op het zerotolerancebeleid voor het consumeren van cateringartikelen van klanten.

Eind augustus 2020 verzocht de werkgever de werknemer om een gesprek. Hierbij heeft de werkgever gemeld dat op videobeelden te zien is dat personeel, waaronder ook de werknemer, op 9 augustus 2020 pakjes drinken heeft genuttigd van een klant tijdens het verrichten van de werkzaamheden in een vliegtuig. De werknemer heeft aangegeven dat 9 augustus 2020 een zeer warme dag was en dat hij mogelijk een pakje drinken had genuttigd, maar dat hij dat niet zeker meer wist. De werknemer is diezelfde dag op staande voet ontslagen. De werkgever stuurt ook diezelfde dag nog een e-mail aan het personeel dat het wegnemen van cateringproducten zonder toestemming diefstal is en ontslag op staande voet tot gevolg heeft. De werknemer verzoekt de kantonrechter om vernietiging van het ontslag op staande voet.

De kantonrechter is van oordeel dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Nu de werkgever het zerotolerancebeleid onvoldoende duidelijk kenbaar heeft gemaakt en onvoldoende consequent heeft toegepast, had de werkgever met een minder verstrekkende maatregel dan ontslag op staande voet kunnen volstaan. Relevant daarbij is dat het personeel vaker een drankje aangeboden kreeg van een klant op de werkvloer en dat dit wel mocht worden aangenomen. Hiermee heeft de werkgever onduidelijkheid in de hand gewerkt. Omdat het in de ene situatie wel was toegestaan drankjes te nuttigen van de klant en in de andere niet. Daarbij komt dat de werkgever niet duidelijk en niet voldoende regelmatig – 2 e-mails in een tijdsbestek van 5 jaar tijd – heeft gecommuniceerd wat de gevolgen zijn van het overtreden van dit ‘zerotolerancebeleid’. Van een werkgever die een zerotolerancebeleid hanteert, mag worden verwacht dat hij de inhoud en de gevolgen van overtreding duidelijk aan zijn werknemers kenbaar maakt en het beleid ook consequent toepast.

Voor wat betreft het kansrijk kunnen handhaven van zerotolerancebeleid zijn de volgende 4 stappen onmisbaar:

  1. Stel helder zerotolerancebeleid op

Maak duidelijk in welke situatie er strikt gehandhaafd zal worden en wat de achterliggende gedachte hierachter is.

  1. Wanneer het beleid wordt opgenomen in het personeelshandboek, leg het beleid dan ter instemming voor aan de OR

Invoering van zerotolerancebeleid is niet per definitie instemmingsplichtig op grond van de WOR. Het is aan te raden zerotolerancebeleid op te nemen in het personeelshandboek. Wanneer dit gebeurt, is het beleid instemmingsplichtig.

  1. Maak het beleid voldoende duidelijk kenbaar binnen de organisatie

Het eens in de 5 jaar verzenden van een e-mail aan personeel is onvoldoende. Introduceer het beleid via intranet en/of via de nieuwsbrief en verwijs hier jaarlijks opnieuw naar. Dit beleid kan verder worden ondersteund door middel van pictogrammen op de werkvloer. Er zijn zelfs bedrijven die hun beleid op de binnenkant van de deur van de wc hangen. Van belang is dat het beleid kenbaar wordt gemaakt, daar waar het wordt gelezen.

  1. Pas het beleid consequent toe

Zerotolerance betekent zerotolerance. Ook het nuttigen van 2 slokjes van een drankje is teveel wanneer het zerotolerancebeleid aangeeft dat het consumeren van cateringartikelen van klanten niet is toegestaan.

Wanneer een van voorgaande stappen ontbreekt, is de kans groot dat uw zerotolerancebeleid geen stand zal houden.

Vraagt u zich af of u de juiste stappen gezet heeft om uw zerotolerancebeleid te laten slagen, neemt u dan contact met ons op.

Vragen?

Heeft u vragen over het zerotolerancebeleid, neemt u dan contact op met Renée Huijsmans.