Winstdeling geen loon

Op basis van de wet heeft een werknemer recht op vakantiegeld. Uit art. 15 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: WML) blijkt dat de vakantiebijslag opgebouwd wordt over het verdiende loon. De vraag is echter welke aspecten van de maandelijkse uitbetaling precies tot het begrip ‘loon’ behoren. Voor wat betreft winstuitkeringen kan gekeken worden naar art. 6 WML. In dit artikel worden uitzonderingen genoemd van inkomsten die niet tot het loon behoren. Het gaat bijvoorbeeld om verdiensten uit overwerk, eindejaarsuitkering, maar ook om winstuitkeringen. Een winstdelingsregeling behoort op grond van art. 6 WML dus niet tot het loon. Dit betekent dat de werknemer hier geen vakantietoeslag over opbouwt.

Vakantierechten opbouwen over bonusuitkeringen

Op een bonusregeling is geen van de uitzonderingen uit art. 6 WML van toepassing. Om te beoordelen of een bonusuitkering tot het loon behoort, dient naar de rechtspraak te worden gekeken. De Kantonrechter Midden-Nederland oordeelde dat een bonus die maandelijks werd uitgekeerd wel degelijk tot het loon behoort, omdat deze bonussen niet als uitzondering staan opgenomen in art. 6 WML. De werkgever had er in dit geval voor gekozen om de bonussen maandelijks uit te keren, waardoor deze niet als eindejaarsuitkering aangemerkt konden worden. De betalingen waren bovendien gebaseerd op omzet uit lang lopende contracten en deels als betaling voor specifieke activiteiten. Om deze reden was er ook geen sprake van winstuitkering.

Ook de Kantonrechter Amsterdam drukte de stempel ‘loon’ op structureel toegekende bonussen. In deze zaak was de hoogte van de bonussen afhankelijk van zowel individuele prestaties als teamprestaties. De teamprestaties waren op hun beurt afhankelijk van de door de werknemer verrichte inspanningen. De bonussen vormden daarom volgens de kantonrechter een vergoeding voor de door de werknemer verrichte taken. Als de hoogte van de bonussen alleen beïnvloed zou zijn door de prestaties van de onderneming, was dit anders geweest.

Conclusie

Winstuitkeringen worden uitdrukkelijk uitgezonderd in de wet en vallen daarom niet onder het begrip ‘loon’. De werknemer bouwt hier dus ook geen vakantiegeld over op. Voor bonussen geldt dat deze wel onder ‘loon’ vallen, indien de hoogte van de bonus periodiek worden uitgekeerd en de hoogte afhankelijk is van de prestaties van de werknemer. Over deze vorm van bonussen bouwt de werknemer dus wél  8% vakantiebijslag op.

Vragen?

 Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Ernst van Win, Advocaat, Partner Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.