Feiten

De Staat schrijft een Europese aanbesteding uit voor de levering van software en daaraan gerelateerde dienstverlening ten behoeve van de AIVD. De drie inschrijvers hadden dezelfde score behaald, waarna er een loting heeft plaatsgevonden om een winnaar te bepalen. Protinus heeft de loting gewonnen.

Vervolgens is tussen Protinus en de Staat een discussie ontstaan over de vraag of Protinus aan eis ‘M-E-1’ – kon voldoen:

M-E-1                 Inschrijver is bereid en in staat alle op de markt verkrijgbare standaard software en de daarbij behorende diensten te leveren.

Protinus had in haar inschrijving bevestigd dat zij kon voldoen aan de betreffende eis door een derde in te schakelen. Aangezien Protinus niet de mogelijkheid heeft om zelf de software van Red Hat (de leverancier) af te nemen ontstond bij de Staat twijfel of Protinus aan de betreffende eis kon voldoen.

Protinus heeft hierop aangegeven dat de software geleverd kon worden via haar onderaannemer Fujitsu. De Staat nam geen genoegen met dit antwoord en wenste van Protinus een verklaring waarin Red Hat aangaf akkoord te zijn met de handelwijze van Protinus. Toen een dergelijke verklaring uitbleef heeft de Staat de inschrijving van Protinus terzijde gelegd.

Beoordeling

Enkel bij het bestaan van gerede twijfel of een inschrijver kan voldoen aan een gestelde eis bestaat er een onderzoeksplicht voor de aanbestedende dienst. De Staat meende twijfels te hebben en eiste om deze reden een verklaring van Red Hat. Hiermee heeft de Staat een nieuwe eis toegevoegd die niet in de aanbestedingsstukken was opgenomen. De Staat heeft hiermee in strijd gehandeld met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel.

Tevens heeft de Staat de inschrijving terzijde gelegd onder vermelding dat twijfel bestond of de gevraagde software geleverd kon worden. De Staat heeft niet onderbouwd dat er sprake was van ‘gerede’ twijfel over de inschrijving. Alleen bij gerede twijfel bestaat een onderzoeksplicht en daarom had de Staat in deze kwestie dus uit moeten gaan van de juistheid van de inschrijving. 

Menno de wijs

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Menno de wijs