Turboliquidatie

(In een eerder blog leest u over de verplichtingen in deze wet.)

Turboliquidatie is de wettelijke mogelijkheid om een rechtspersoon zonder baten op eigen initiatief te ontbinden. Vanaf vandaag gelden hiervoor extra eisen. Het bestuur zal aan haar verantwoordingsplicht en bekendmakingsplicht moeten voldoen. Dat houdt concreet in dat binnen 14 dagen na ontbinding de volgende stukken moeten worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel:

  • Een balans en een staat van baten en lasten over het laatste boekjaar;
  • Een beschrijving van de oorzaak van het ontbreken van baten en waarom schuldeisers onbetaald worden gelaten;
  • Een slotuitdelingslijst waarin wordt aangegeven op welke wijze baten te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld;
  • De jaarrekeningen over voorgaande boekjaren, inclusief een accountsverklaring.

Het bestuur moet de schuldeisers vervolgens informeren van het feit dat deze stukken zijn gedeponeerd. Het doel van deze nieuwe eisen is het beschermen van schuldeisers door hun informatiepositie te verbeteren en misbruik van de turboliquidatie tegen te gaan.

De tijdelijke wet geldt voorlopig voor twee jaar. De mogelijkheid bestaat om de wet telkens met twee maanden te verlengen. Als de wet een succes blijkt te zijn, is het niet uit te sluiten dat deze permanent zal worden.

Het beëindigen van een rechtspersoon door turboliquidatie blijft dus gewoon mogelijk. Het bestuur zal wel aan de nieuwe verplichtingen moeten voldoen. Aangezien op het niet-naleven van deze verplichtingen sancties staan, is het verstandig hierover deskundig advies in te winnen.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of denkt u erover na om turboliquidatie toe te passen? Neem dan contact op met Sonja Geldermans, advocaat Ondernemingsrecht.