Dit kan op z’n vroegst vanaf 1 januari 2020. Op voorwaarde dat het wetsvoorstel “transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid” wet wordt. Dit wetsvoorstel, waarmee wordt geregeld dat de werkgever de transitievergoeding voor een langdurige zieke werknemer kan terugvragen bij UWV, ligt alweer enige tijd ter behandeling bij de Tweede Kamer. Minister Koolmees is naar aanleiding van Kamervragen ingegaan op dit wetsvoorstel en de problematiek van slapende dienstverbanden.

De minister bevestigt dat als het wetsvoorstel tot wet wordt verheven, werkgevers met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 recht hebben op compensatie voor de transitievergoeding die zij betalen aan een langdurige zieke werknemer. Uiteraard indien aan alle voorwaarden is voldaan. Welke voorwaarden dit zijn, leest u in onze vorige blog. Blijf uw administratie betreffende de transitievergoeding dus vooral bewaren.

Slapende dienstverbanden wil de minister proberen tegen te gaan. In het wetsvoorstel is daarvoor een maatregel opgenomen. Als de werkgever de werknemer ontslaat na een periode van een ‘slapend dienstverband’ moet hij de transitievergoeding berekenen over de héle duur van het dienstverband. Maar de compensatie geldt níet voor de jaren dat het dienstverband slapend is gehouden.

Verder wijst de minister op de verplichtingen die een werkgever heeft als de arbeidsovereenkomst blijft bestaan terwijl de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. De werkgever blijft na afloop van de verplichte loondoorbetalingsperiode bijvoorbeeld verplicht om zich in te spannen voor de re-integratie van de werknemer. Bovendien moet de werkgever aan de werknemer passende arbeid aanbieden als dat voorhanden is.

Tot slot behandelt de minister de mogelijkheid voor werknemers om zelf de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Er is dan echter geen transitievergoeding verschuldigd. De minister ziet geen aanleiding om werknemers financieel te ondersteunen, als deze de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Vragen?

Heeft u nog vragen, Neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.