Nieuwe wet

Op grond van de nieuw wet is onder meer i) de informatieplicht van de werkgever uitgebreid, ii) de werkgever verplicht om scholing kosteloos aan te bieden en iii) het inroepen van een overeengekomen nevenactiviteitenbeding beperkt.

Uitbreiding informatieplicht

De volgende informatie moet schriftelijk aan de werknemer worden verstrekt in (of bij) arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden gesloten:

  • Dat de werknemer op verschillende plaatsen de arbeid verricht of vrij is de werkplek te bepalen (als de arbeid niet op een (hoofdzakelijk) vaste plaats wordt verricht).
  • Soorten betaald verlof waar de werknemer aanspraak op kan maken.
  • Verwijzing naar de wettelijke procedures bij ontslag.
  • Het loon met in begrip van het aanvangsbedrag, afzonderlijke bestanddelen ervan en de wijze en frequentie van uitbetaling.
  • Bij een geheel of grotendeels voorspelbaar werkpatroon: 1) de duur van de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd en regelingen over het verrichten van arbeid buiten de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd, 2) het loon dat daarover is verschuldigd en 3) (indien van toepassing) de regelingen die zien op het wisselen van diensten.
  • Bij een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon: 1) dat de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht variabel zijn, 2) het aantal betaalde uren dat gewaarborgd wordt en het loon over de uren boven de gewaarborgde uren en 3) de dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht arbeid te verrichten.
  • Ingeval van een proeftijd: de duur en voorwaarden daarvan.
  • Het geboden recht op scholing (voor zover van toepassing).

Studiekostenbeding niet altijd geldig

Als hoofdregel geldt voortaan dat geen studiekostenbeding mag worden overeengekomen voor scholing die op grond van de wet of CAO verplicht moet worden verstrekt. Het gaat hierbij niet om de verplichting van een werknemer om bepaalde opleidingen te volgen, voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie (zoals artsen). Daarnaast moet de werknemer in dat geval in de gelegenheid worden gesteld de scholing tijdens werktijd te kunnen volgen (voor zover ‘redelijkerwijs’ mogelijk).

Beperking inroepen nevenactiviteitenbeding

Bij het inroepen van een overeengekomen nevenactiviteitenbeding mag een werkgever een werknemer alleen aan dit beding houden als de werkgever hiervoor een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ heeft. Te denken valt aan gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie of het vermijden van belangenconflicten.

Vragen?

Meer weten over deze genoemde wijzigingen of behoefte om de arbeidsovereenkomst conform de recente wetswijzigingen te laten aanpassen? Neem contact op met Jaouad Seghrouchni, advocaat Arbeidsrecht, Medezeggenschap en Pensioen.