De belangrijkste punten op een rij:

  • rechtstreekse subsidies, selectieve belastingvoordelen en voorschotten tot 800.000 euro per onderneming, om te voorzien in dringende liquiditeitsbehoeften
  • overheidsgaranties voor leningen die bedrijven bij banken willen opnemen (in principe geen limiet)
  • gesubsidieerde leningen door overheden aan bedrijven (in principe geen limiet)
  • kortlopende exportkredietverzekeringen

De Europese Commissie wijst er uitdrukkelijk op dat de lidstaten hoe dan ook over ruime mogelijkheden beschikken om onder de huidige omstandigheden bedrijven steun te verlenen, door een beroep te doen op de uitzondering in art. 107.3(b) in het EU-verdrag, dat van toepassing is bij een ernstige verstoring van de economie van een lidstaat.

Het is belangrijk te benadrukken dat “staatssteun” -en dus ook bovenstaande maatregelen- door ALLE overheden, niet alleen door de Staat, kunnen worden toegepast. Zo kunnen dus bijvoorbeeld ook de gemeente Amsterdam of de provincie Drenthe steun aan ondernemingen verlenen.

Onder alle omstandigheden moeten de overheden het voornemen in een concreet geval steun te verlenen formeel bij de Europese Commissie aanmelden (deze verplichting rust op de betrokken lidstaat, ook wanneer de steun door een lagere overheid wordt verstrekt). De Tijdelijke Kaderregeling beoogt die aanmeldingsprocedure tot een formaliteit te maken en zo tijd te sparen.

De Europese Commissie zal scherp in het oog houden of rijke lidstaten ten behoeve van de eigen industrie niet te kwistig steun gaan rondstrooien en zo de integriteit van de gemeenschappelijke markt in gevaar brengen. We zitten samen in dezelfde schuit, zo wil de Commissie zeggen. Op dit moment is die zorg nog ver weg.

Op 27 maart -en al 14 positieve beschikkingen op aangemelde nationale steunmaatregelen verder- heeft de Europese Commissie alweer een (nog niet openbaar gemaakt) voorstel tot uitbreiding van de Tijdelijke Kaderregeling naar de lidstaten gezonden.

Het betreft met name:

  • steun voor corona gerelateerde R&D, de productie van testfaciliteiten en medische apparatuur
  • fiscale maatregelen, met name uitstel van belastingafdrachten en het werkgeversdeel van sociale verzekeringspremies
  • tijdelijke steun aan werkgevers voor de nakoming van hun loonbetalingsverplichtingen

De details van dit voorstel worden duidelijk na acceptatie door de lidstaten en publicatie, later deze week. Wij komen daarop terug.

Vragen?

Voor vragen neemt u contact op met Rob Ludding, advocaat Ondernemingsrecht