De werkgever vroeg en kreeg instemming van de werknemers. Het betrof ervaren assistent-accountants, die door hun kennis geacht konden worden al van de hoed en de rand te weten. Ze werden ook nog tevoren geïnformeerd door een pensioenadviseur namens de werkgever. Toen de nieuwe regeling slechter uitpakte, stelden zij de werkgever aansprakelijk. Zij meenden onvoldoende en deels onjuist te zijn voorgelicht door de (adviseur van) de werkgever. De Kantonrechter wees de vorderingen van de werknemers af.

Waardeoverdracht pensioen

Het Hof deed dat in hoger beroep ook, waar het de overgang naar een ander stelsel van pensioenregelingen betrof, waaraan meer risico’s verbonden waren. Maar het Hof hield de werkgever wel aansprakelijk waar het ging om de waardeoverdracht van hun reeds opgebouwde pensioenkapitaal naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Door die waardeoverdracht kwamen de eerder gegarandeerde en al opgebouwde pensioenaanspraken ook bloot te staan aan de risico’s van het nieuwe stelsel.

Waarschuwingsplicht

Het Hof overwoog dat voor de werkgever een plicht geldt om werknemers (ook al zijn deze goed geschoold) te beschermen tegen eventuele lichtzinnigheid. In dit geval bestond er dus een verdergaande waarschuwingsplicht van de werkgever. Daarbij speelde een rol dat de pensioenadviseur geen volledige berekeningen had gemaakt bij zijn voorlichting. Ook speelde een rol, dat de reden voor de werkgever over te willen stappen naar het nieuwe stelsel (onbetaalbaarheid van de regeling) niet in dezelfde mate speelde voor de waardeoverdracht van de reeds opgebouwde kapitalen. Kapitalen, waar nu risico mee werd gelopen.

Conclusies

Conclusies uit deze uitspraken zijn dat de werkgever niet alleen voldoende en juist moet informeren, maar ook uitdrukkelijk moet waarschuwen voor alle aan de wijziging verbonden risico’s. Ook leert de uitspraak dat de werkgever niet zo maar op zijn pensioenadviseur mag afgaan bij het informeren van de werknemers. Die verplichting is alleen maar sterker geworden na invoering van de Wet Pensioencommunicatie in juli 2015. (Deze casus speelde in 1999!)

Tips

Het helpt natuurlijk als de ondernemingsraad heeft ingestemd, nadat hij zelfstandig advies heeft gevraagd bij voorkeur bij een onafhankelijke pensioenadviseur. De ondernemingsraad heeft immers veel verdergaande instemmingsrechten ten aanzien van pensioen sinds 2016.

Let als werkgever tenslotte ook op de zorgplicht van de adviseur en leg vast, dat deze geacht wordt op alle risico’s te wijzen en daar volledig in moet zijn én accepteer op dit punt geen uitsluiting van aansprakelijkheid van de adviseur.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation