Casus

In deze zaak betrof het een tandartsassistente, die ook gedeeltelijk als praktijkmanager werkte voor een tandarts, welke 10 jaar in dienst was. Tijdens een driedaagse cursus in het buitenland (2017) voelde zij zich seksueel geïntimideerd door de tandarts, doordat deze ongepaste en seksueel getinte opmerkingen maakte en haar ongevraagd een kus op het voorhoofd gaf. Bij terugkomst heeft de tandartsassistente melding hiervan gedaan bij een andere praktijkmanager. In navolging hierop wordt besloten dat zij niet langer een kamer met deze tandarts zal delen.

Tijdens haar functioneringsgesprek (2018) is het voorval ter sprake gekomen en wordt besloten de werksituatie – te weten het niet delen van een kamer met de tandarts – te handhaven.

In september 2018 heeft de tandarts aangegeven dat hij niet tevreden is over de werkzaamheden die de tandartsassistente verricht als praktijkmanager. Hij heeft haar vervolgens terug gezet in haar oude functie van tandartsassistente en haar salaris verlaagd. De tandartsassistente heeft zich als gevolg hiervan ziek gemeld.

Geen WIA, afwijzing ontslagvergunnin

Na 2 jaar ziekte geeft UWV aan dat de tandartsassistente geen WIA-uitkering zal ontvangen. Ook de door de tandarts verzochte ontslagvergunning wordt afgewezen, omdat UWV heeft geoordeeld dat hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat de tandartsassistente niet in staat zou zijn om binnen 26 weken haar bedongen werkzaamheden in aangepaste vorm te kunnen verrichten.

Ontbinding arbeidsovereenkomst, voorzien van billijke vergoeding

De tandarts heeft vervolgens om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht wegens een verstoorde arbeidsverhouding.

De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding ontbonden, maar stelt daarbij vast dat er in deze sprake is geweest van ernstig verwijtbaar handelen door de tandarts. De tandarts vertoonde grensoverschrijdend gedrag door tijdens het congres ongepaste en seksueel getinte opmerkingen te maken en de tandartsassistente ongevraagd een kus op het voorhoofd te geven. Ook was de tandarts op de hoogte van het feit dat de tandartsassistente last hield van het voorval. Helder is dat haar uitval direct verband hield met de seksuele intimidatie en het handelen door de tandarts als gevolg van haar melding hierover. Hoewel de tandarts de mogelijkheid heeft gehad de arbeidsverhouding te herstellen, zette zijn gedrag de verhoudingen verder op scherp. De tandartsassistente is ten onrechte terug gezet in haar oude functie, met bijbehorende salarisverlaging. Ook voldeed de tandarts niet aan zijn re-integratieverplichtingen. Daarom is de kantonrechter van oordeel dat er sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de tandarts. De tandartsassistent ontvangt dan ook een billijke vergoeding van EUR 100.000,- van de tandarts.

Vragen?

Vraagt u zich af hoe u een dergelijke melding van (seksuele) intimidatie het beste kunt aanpakken? En of u uw interne processen op orde heeft? Of heeft u behoefte aan een training ten aanzien van dit onderwerp? Neemt u dan contact met ons op.

Renée Huijsmans, advocaat team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation