De kwestie

In deze kwestie was sprake van een vennootschap met twee aandeelhouders die beiden 50% van de aandelen in de vennootschap bezaten en daarnaast allebei gezamenlijk bevoegd statutair bestuurder waren. Beide bestuurders onttrekken gelden aan de vennootschap alsof sprake is van rekening-courantverhoudingen. Dat is echter niet het geval. Op enig moment blijkt dat vennootschap er slecht voor staat. Er is sprake van grote schulden en een betalingsregeling kan niet worden nagekomen. Hoewel eiser is gestopt met het onttrekken van gelden aan de vennootschap en aangeeft de schuld te kunnen aflossen, is dat niet het geval bij gedaagde.

Schorsing

Eiser wenst gedaagde te schorsen als statutair bestuurder, maar door de aandelenverhouding in de vennootschap is sprake van een patstelling. De algemene vergadering is bevoegd tot het schorsen van een bestuurder, maar in dit geval – waarbij de aandeelhouders ook beiden 50% van de aandelen bezitten – kan niet tot een meerderheid voor dit besluit (of enig ander besluit) worden gekomen. Om die reden start eiser een procedure en vordert onder andere schorsing van de bestuurder. Een bestuurder kan worden geschorst indien sprake is van een zwaarwegende reden die meebrengt dat van een vennootschap in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de bestuurder nog langer zijn taken uitoefent. De handelwijze van gedaagde waarbij nog steeds gelden werden onttrokken aan de vennootschap is voor de Rechtbank Amsterdam voldoende reden om de bestuurder te schorsen.

Vragen?

Heeft u vragen over het schorsen of ontslaan van een bestuurder? Neem contact op met Eveline Bakker!