De school heeft de ouders observatie van de leerling voorgesteld in een zogenaamde sluisklas, zodat kan worden bekeken welke structuur en ondersteuning de leerling nodig heeft. De ouders zijn het daar niet mee eens en geven aan geen vertrouwen meer te hebben in de school. Zij willen dat hun kind onderwijs kan volgen op een reguliere school en niet op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school wacht de keuze van de ouders voor een andere school af. Ondertussen dienen de ouders een klacht in bij de Geschillencommissie passend onderwijs.

De Geschillencommissie heeft begrip voor de goede bedoelingen van de school, die niet te snel wil overgaan tot verwijdering. Maar, zo oordeelt de Geschillencommissie, de school handelt niet in lijn met de zorgplicht. De school had de regie moeten nemen, ook al wilden de ouders niet meer dat hun kind zou terugkeren op de school. Een schorsing mag wettelijk niet langer dan een week duren. In deze week had de school de leerling óf weer moeten toelaten óf moeten verwijderen. En wettelijk gezien is de maatregel van een thuisplaatsing niet mogelijk.

 

Verder meent de Geschillencommissie dat de maatregel niet proportioneel is, omdat de gezagsondermijning niet zodanig ernstig was dat hierdoor de veiligheid van de leerkrachten of medeleerlingen in het geding was. De school had moeten onderzoeken of zij op een andere manier meer structuur had kunnen bieden aan de leerling en/of nieuwe incidenten had kunnen voorkomen. Gelet op de regelgeving voor passend onderwijs had de school tijdig een onderzoek moeten starten naar extra ondersteuning voor de leerling. Daarbij had zij een ontwikkelingsperspectief moeten opstellen.

Ondanks de goede bedoelingen van de school is de klacht van de ouders over de externe schorsing gegrond. De Geschillencommissie doet geen nadere aanbevelingen, omdat de leerling binnenkort op een andere school voor regulier voorgezet onderwijs start.

Een leermoment voor de school die het juist zo goed had willen doen.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen, Neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.