De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKO) heeft dit oordeel gegeven naar aanleiding van een klacht van een moeder over het feit dat de school de vader wilde toelaten tot een klassenochtend, waarbij ook zij en hun dochter aanwezig wilden zijn. De moeder beriep zich op de omgangsregeling die de rechter had vastgesteld en waarin staat tijdens welke perioden de vader de zorg heeft voor de dochter. Volgens de moeder zou de vader geen contact met zijn dochter kunnen hebben buiten deze perioden – ook niet op school. En omdat de klassenochtend op een moment werd gehouden dat hij niet de zorg had over hun dochter, mocht de vader wat de moeder betrof niet komen, zeker nu zij geen toestemming gaf.

De LKO volgt de redenering van de moeder niet. De rechter had in dit geval geen specifieke voorwaarden aan de omgangsregeling verbonden. In zo’n geval is het niet aan de school om op verzoek van de ene ouder aan de andere ouder beperkingen op te leggen over het betreden van de school op grond van de omgangsregeling. In het belang van de leerling heeft de school geprobeerd met de ouders om tafel te gaan zitten om tot afspraken te komen. De klacht van de moeder dat de school de omgangsregeling negeert, acht de LKO ongegrond.

Een school mag de richtlijn hanteren dat beide, gescheiden ouders welkom zijn op de school. De LKO oordeelt dat als gescheiden ouders dit problematisch vinden, zij dit zelf moeten oplossen. Ze mogen hun probleem niet op het bordje van de school leggen.

Vragen?

Heeft u nog vragen, Neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.