In de eerste blog van deze serie hebben wij de ondernemingsraden erop gewezen dat om daadwerkelijk invloed op hun (nieuwe) pensioenregeling uit te kunnen oefenen, zij tijdig betrokken moeten worden. In de tweede blog zullen wij aandacht besteden aan een belangrijke stap in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, het transitieplan.

Het transitieplan vormt de basis voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling. In het transitieplan worden alle keuzes, overwegingen en berekeningen van de werkgever vastgelegd die hebben geleid tot de keuze van de nieuwe pensioenregeling. In het transitieplan moeten in ieder geval de volgende elementen worden meegenomen:

  • Voor welk type pensioenovereenkomst is gekozen?
  • Hoe wordt omgegaan met bestaande aanspraken en rechten, en welke overwegingen liggen aan deze keuze ten grondslag?
  • Wat zijn de effecten van de (nieuwe) premieregeling per leeftijdsgroep uitgewerkt?
  • Wat is de (wettelijk vereiste) adequate compensatie en hoe pakt dat uit voor de verschillende leeftijdsgroepen?
  • Hoe wordt de compensatie gefinancierd en wat zijn de financiële gevolgen daarvoor voor de werkgever en werknemers?

Heeft de ondernemingsraad een instemmingsrecht ten aanzien van het transitieplan?

De ondernemingsraad heeft geen instemmingsrecht over het transitieplan zelf. Wel moet het transitieplan worden meegezonden met het verzoek om instemming tot wijziging van de pensioenregeling. Het transitieplan zelf is ‘slechts’ een instrument om de gemaakte afspraken (ten aanzien waarvan de medezeggenschap wel formele rechten heeft) te verantwoorden.

De ondernemingsraad kan wel invloed uitoefenen op de inhoud van het transitieplan, door hierover afspraken te maken met de bestuurder. Concreet betekent dit dat de ondernemingsraad aan de bestuurder onder meer kan voorstellen om al dan niet gebruik te maken van de overgangsregeling en invloed kan uitoefenen op de inhoud van de compensatieregeling.

Let op: indien de werkgever onder een bedrijfstakpensionfonds valt of de pensioenregeling inhoudelijk is geregeld in een cao, ligt de verantwoordelijk voor het transitieplan niet bij de werkgever maar bij de sociale partners. In dat geval komt ook aan de ondernemingsraad geen rol van betekenis toe.

In de volgende blog van deze serie zullen wij ingaan op een belangrijk onderdeel van het transitieplan, de compensatieregeling. Daarbij helpen wij de ondernemingsraad met tips en tricks op weg.

Wilt u hierover meer weten? Neem contact op met het pensioenteam van de Clercq.

Renate Vink-Dijkstra, Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Barbara van Dam-Keuken, Paralegal Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen