In deze zaak bij de rechtbank Maastricht was sprake van een ‘contractwisseling’. Dit is het geval wanneer een schoonmaakbedrijf na een heraanbesteding het schoon te maken object verwerft ten koste van een ander bedrijf. In dit geval had Hectas de heraanbesteding gewonnen ten koste van Care.

Hectas had zich net als de zieke werkneemster op het standpunt gesteld dat de werkneemster niet zou overgaan. Werkneemster was immers al meer dan 26 weken ziek tijdens de contractwisseling, waardoor Hectas niet verplicht zou zijn werkneemster over te nemen op grond artikel 38 van de cao in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. Care meende echter dat de zieke werkneemster wel zou overgaan bij ondergang van onderneming, omdat alle rechten en plichten die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien van rechtswege overgaan.

De rechter kwam tot de conclusie dat er sprake was van een overgang van onderneming. Contractuele betrekkingen werden door de rechter aangenomen. Daarnaast is van belang dat er iets van activa overgedragen wordt van het ene naar het andere bedrijf. De overdracht van ondernemingsactiviteiten is daarvoor voldoende. Beslissend is of de groep werknemers die deze ondernemingsactiviteiten verricht een economische eenheid vormen. De rechter oordeelde dat deze zaak daar alle schijn van had, omdat alle 31 werknemers die op het project werkzaam waren zijn overgegaan op Hectas.

Werkneemster heeft nog betoogd dat er ten tijde van de overgang van de activiteiten van de onderneming geen band bestond tussen haar en het project. De rechter vond echter dat die band wel bestond, omdat werkneemster slechts op dit project re-integratiewerkzaamheden had verricht. Werkneemster probeerde de rechter er nog van te overtuigen dat het een ‘opzetje’ was van Care om van haar af te komen. Ze betoogde daarbij dat Care haar uitsluitend op het project had laten re-integreren om zodoende te bewerkstelligen dat Hectas de arbeidsovereenkomst zou overnemen.  De rechter achtte dit betoog feitelijk onjuist omdat Care werkneemster wel degelijk ook (aangepast) werk had aangeboden op een andere locatie. Werkneemster had dit geweigerd, waardoor van een ‘opzetje’ geen sprake kon zijn.

Ook de stelling van eiseres dat op grond van artikel 38 van de cao Hectas niet verplicht is werkneemster een arbeidsovereenkomst aan te bieden, omdat zij al langer dan 26 weken ziek is, kon haar niet baten. Dit artikel bepaalt immers: ‘Indien de wet overgang van onderneming van toepassing is, geldt deze boven de bepalingen van dit artikel’.

Kortom, bij een overgang van de activiteiten van een onderneming wordt geen onderscheid gemaakt. Alle werknemers gaan over, of ze nou ziek zijn of niet.

Ernst van Win, Advocaat/Partner Arbeid, Medezeggenschap & Mediation

Vragen?

 Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Ernst van Win, Advocaat, Partner Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.