Maatregelen Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer wijst dit verzoek toe indien sprake is van gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken te twijfelen. Eerder lichtte ik toe dat een verzoek tot enquête – ondanks de aanwezigheid van gegronde redenen – nog steeds kan worden afgewezen.

Indien daadwerkelijk wanbeleid wordt vastgesteld, staat het de Ondernemingskamer vrij voorzieningen te treffen. Een van de voorzieningen die de Ondernemingskamer kan treffen, is de tijdelijke “overdracht van aandelen ten titel van beheer”. Met deze maatregel wordt direct ingegrepen in de verhouding tussen de aandeelhouders. Om die reden wordt deze maatregel bijvoorbeeld toegepast in gevallen waar sprake is van een 50/50 verhouding, zodat de besluitvorming stagneert. Er is dan zogezegd sprake van een patstelling.

Arrest 04/19

Onlangs heeft de Ondernemingskamer zich in een arrest van 30 april 2019 (ECLI:NL:GHAMS:2019:1535) uitgelaten over de bevoegdheden die dan toekomen aan de tijdelijk beheerder van de aandelen. Tussen partijen was in geschil of de beheerder ook daadwerkelijk eigenaar was geworden van de aandelen (met andere woorden: of de aandelen in goederenrechtelijke zin naar het vermogen van de beheerder waren overgegaan).

In dit arrest oordeelt de Ondernemingskamer dat de aandelen die ten titel van beheer zijn overgedragen, geen eigendom van de beheerder zijn geworden. Alleen de vennootschapsrechtelijke rechten gaan van de aandeelhouder over naar de beheerder. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het vergaderrecht en het stemrecht. De andere rechten die aan de aandelen zijn gekoppeld, zoals bijvoorbeeld het recht op dividend of bepaalde voorkeursrechten) blijven bij de aandeelhouder zelf. De beheerder is dan ook niet bevoegd over de aandelen te beschikken en eventuele schuldeisers van de beheerder kunnen zich niet op de aandelen verhalen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog, neemt u dan contact op met Eveline Bakker.