Artikel 24-overleg

Met het zogenaamde artikel 24-overleg wordt het overleg over ‘de algemene gang van zaken van de onderneming’ bedoeld. Dit overleg vindt tweemaal per jaar plaats tussen de bestuurder, de ondernemingsraad en (als het goed is) de commissarissen of toezichthouders. In de praktijk zien wij dat deze overleggen vaak aan het begin en halverwege het boekjaar van de onderneming worden gepland. Januari kan daarvoor dan ook een goed moment zijn.

Het is de bedoeling dat tijdens dit overleg – dat het karakter heeft van een overlegvergadering – enerzijds wordt teruggekeken naar het halve jaar voorafgaand aan het overleg (denk aan: de financiële en personele situatie van de onderneming, maar ook aan de advies- en instemmingstrajecten die hebben plaatsgehad) en anderzijds wordt vooruitgekeken naar de besluiten die in voorbereiding zijn en de daarbij behorende advies- en instemmingstrajecten. De WOR schrijft voor dat er tijdens dit overleg ook afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop de ondernemingsraad bij de besluitvorming wordt betrokken, in het bijzonder bij de besluiten die in voorbereiding zijn en die op grond van artikel 25 WOR het advies of op grond van artikel 27 WOR de instemming van de ondernemingsraad behoeven.

Naast deze formele onderwerpen, is het artikel 24-overleg bij uitstek de mogelijkheid om gezamenlijk de ontwikkelingen en/of uitdagingen in kaart te brengen waarmee de onderneming te maken zal krijgen. Is er een nieuwe visie, zijn er doelen gesteld voor 2022 en welke ambities heeft de bestuurder? Ook de ondernemingsraad kan zijn input en verwachtingen delen. Het is dan ook raadzaam dit overleg goed voor te bereiden.

Jaarplan ondernemingsraad

Een mooi middel voor de voorbereiding van een nieuw jaar – en daarmee dus ook de ontwikkelingen en uitdagingen waar de onderneming mee te maken heeft – is het opstellen van een jaarplan door de ondernemingsraad. Dit is geen (wettelijke) verplichting, maar wel verstandig en zal bijdragen aan effectieve medezeggenschap binnen de onderneming. Belangrijke vragen die de ondernemingsraad zichzelf (en de medewerkers!) kan stellen zijn bijvoorbeeld:

 • Welke doelstellingen worden voor 2022 gesteld door de bestuurder maar ook door de ondernemingsraad zelf?
 • Wat speelt er in de onderneming en wat vinden de medewerkers belangrijk?
 • Hoe zorgen wij voor voldoende binding met de medewerkers die wij vertegenwoordigen in de ondernemingsraad?
 • Waar wil de ondernemingsraad de focus leggen in 2022?
 • Is het al duidelijk welke advies- en instemmingstrajecten in ieder geval op de agenda staan of zijn te verwachten?
 • Hoe gaan wij onze achterban (de medewerkers) dit jaar betrekken bij de besluitvorming en belangrijke dossiers?
 • Sluit de medezeggenschapsstructuur nog goed aan op de onderneming en is iedere groep medewerkers voldoende vertegenwoordigd (ook de flexibele schil)?
 • Voldoet ons vergaderschema nog en is het schema bij iedereen bekend?
 • Is een evaluatie van de samenwerkingsafspraken met de bestuurder ingepland en wat willen we daar bespreken?
 • Heeft de ondernemingsraad het scholingsplan al gereed? Op welke onderdelen is training en/of kennis gewenst?
 • Bij wie zal de ondernemingsraad deskundig advies vragen (financieel/juridisch)?

Door dit soort vragen te beantwoorden, kun je als ondernemingsraad met de bestuurder (en de commissaris of toezichthouder) een vliegende start maken. Een duidelijke plan met een heldere focus, afgeleid uit die onderwerpen die de medewerkers belangrijk vinden. Open en constructief met elkaar de plannen delen. Geen eenrichtingsverkeer vanuit de bestuurder maar daadwerkelijk meedenken met het beleid en de toekomst van de onderneming. Als dát lukt, dan kan de medezeggenschap effectief wordt ingezet en ook daadwerkelijk bijdragen aan de toekomst van de onderneming, het werkgeluk van de medewerkers en heeft daarmee een positief effect op het resultaat van de onderneming.

Vragen?

De koers nog niet helemaal vastgesteld? Wij denken graag mee om zo het nieuwe jaar met een goede en frisse start te beginnen!

Renate Vink-Dijkstra

Advocaat – Partner Arbeid, Medezeggenschap & Mediation