Wie kan er een beroep doen op de NOW-regeling?

 • Alle ondernemers die een omzetdaling van minimaal 20% over een periode van 3 maanden verwachten –  zij hoeven daarbij niet aan te tonen dat het omzetdaling een gevolg is van het coronavirus;
 • Voor alle werknemers: contracten voor bepaalde tijd, onbepaalde tijd en oproepcontracten (zoals nulurencontracten en min-max contracten);
 • Indien de werkgever het loon van de werknemers volledig blijft doorbetalen.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming wordt gekoppeld aan de verwachte omzetdaling. Hoe hoger de omzetdaling, hoe hoger de tegemoetkoming, met een maximum van 90% van de loonkosten (bij een verwachte omzetdaling van 100%). De overheid heeft ter illustratie de volgende staffel openbaar gemaakt:

 • Bij 100% omzetdaling: een tegemoetkoming van 90% van de loonkosten;
 • Bij een omzetdaling van 50%: een tegemoetkoming van 45% van de loonkosten;
 • Bij een omzetdaling van 25%: een tegemoetkoming van 22,5% van de loonkosten;

Er wordt gesproken over loonkosten, het lijkt er dan ook op dat het gaat om de daadwerkelijke loonkosten (en geen maximaal dagloon zoals bij de WW-uitkering geldt). De koppeling naar de WW is hiermee volledig losgelaten. Dat betekent dat de WW-rechten van uw werknemer ongewijzigd blijven en niet worden aangetast.

Hoe wordt de omzetdaling berekend?

De omzetdaling wordt berekend door de omzet in geheel 2019 te delen door 4, en dit bedrag te vergelijken met de omzet gedurende een periode van drie maanden in 2020. De werkgever kan kiezen tussen drie mogelijke perioden in 2020:

 • 1 maart 2020 – 31 mei 2020;
 • 1 april 2020 – 30 juni 2020;
 • 1 mei 2020 – 31 juli 2020.

Hiermee is rekening gehouden met de omstandigheid dat sommige werkgevers de omzet niet per direct zien dalen maar pas op iets langere termijn, bijvoorbeeld omdat contracten met hun afnemers een opzegtermijn kennen. De werkgever zal dus een inschatting moeten maken over welke periode van drie maanden hij de grootste omzetdaling verwacht, daarbij ook rekening houdend met een mogelijke verlenging van de maatregel met drie maanden.

Als de werkgever onderdeel is van een groep in de zin van het vennootschapsrecht, moet worden gekeken naar de omzetdaling binnen de groep. Alle rechtspersonen in de groep moeten dezelfde periode van drie maanden gebruiken voor de berekening van de omzetdaling, maar zij moeten wel ieder zelf de tegemoetkoming aanvragen.

Let op: ongeacht van welke periode wordt gekozen voor de berekening van de omzetdaling, zal de tegemoetkoming worden geboden over de maanden maart t/m mei 2020.

Hoe lang krijgt u deze tegemoetkoming?

De tegemoetkoming wordt in eerste instantie verleend voor een periode van drie maanden, te rekenen vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De bedoeling is dat er een verlengingsmogelijkheid zal komen van nog eens drie maanden.

Hoe worden de loonkosten berekend?

Kort gezegd worden de loonkosten berekend door het socialeverzekeringsloon te vermenigvuldigen met 1,3. Deze opslag van 30% dient ter compensatie van werkgeverslasten als opbouw van vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies. Per werknemer geldt een maximum van € 9.538 per maand. Als een werknemer meer dan dit bedrag verdient, zal voor het meerdere geen compensatie worden geboden.

Het loon in de maand januari 2020 wordt als basis genomen, waarbij wijzigingen in de loonaangifte die na 15 maart 2020 zijn doorgegeven niet worden meegenomen.

Ontslagen om bedrijfseconomische redenen? 'Boete'

Eerder was aangekondigd dat een voorwaarde om beroep te doen op de NOW-regeling was dat de werkgever geen verzoeken zou doen voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Uit de regeling blijkt dat de regering deze ‘harde’ voorwaarde iets heeft verzacht.

Als de werkgever een ontslagaanvraag indient bij het UWV in de periode van 18 maart t/m 31 mei 2020, dan krijgt de werkgever een ‘boete’. In dat geval zal de subsidie worden verlaagd met een bedrag dat 50% hoger is dan de verlaging van de compensatie in het geval dat de werkgever van diezelfde werknemer(s) het loon niet zou zijn doorbetaald.

Als de werkgever ondanks de NOW-regeling overgaat tot een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen, zal de werkgever aannemelijk moeten maken dat en toelichten waarom de voorgenomen ontslagen niet kunnen worden voorkomen door een beroep op de NOW-regeling. Deze bepaling is ingevoerd omdat de NOW-regeling met name tot doel heeft om bedrijfseconomische ontslagen te voorkomen.

Ontslag om andere redenen dan bedrijfseconomische redenen en het sluiten van beëindigingsovereenkomsten blijft mogelijk en heeft op zichzelf geen invloed op het toekennen of de hoogte van de subsidie. Indirect heeft dit wel invloed, omdat de hoogte van de subsidie afhankelijk is van de loonsom.

Hoe werkt de NOW-regeling?

 1. Er moet een aanvraag worden ingediend via de website van het UWV;
 2. Na de aanvraag ontvangt u van het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Het UWV verwacht het eerste van drie delen van het voorschot (dus t.a.v. de eerste van drie maanden) binnen 2-4 weken na indiening van de aanvraag uit te keren, in sommige gevallen ook eerder;
 3. U blijft het loon van uw werknemers volledig doorbetalen;
 4. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is een accountantsverklaring nodig voor de vaststelling van de omzetdaling, maar het is nog niet duidelijk of dat ook voor kleine(re) werkgevers zal gelden.
 5. Wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest wordt binnen 52 weken na de aanvraag vastgesteld en kan leiden tot een correctie (indien blijkt dat sprake is geweest van een daling van de loonsom).

Medezeggenschap

De werkgever is verplicht de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers te informeren over toekenning van de tegemoetkoming.

Wat als u al werktijdverkorting had aangevraagd?

In de situatie dat u als ondernemer al werktijdverkorting had aangevraagd én de vergunning ook heeft verkregen, dan blijft deze van kracht. Een eventuele verlenging gaat vervolgens volgens de nieuwe regels. Als u wel al een aanvraag had ingediend, maar nog geen vergunning heeft gekregen, dan gaat de aanvraag mee met de nieuwe regels. Het UWV zal u in ieder geval om aanvullende gegevens vragen.

Tot slot: wat kunt u het beste doen?

Voor veel werkgevers zal het een zogenaamde no-brainer zijn om van de NOW-regeling gebruik te maken. De vraag is dan vooral in welke maanden de omzetdaling naar verwachting het hoogste zal zijn. Voor andere werkgevers kan het een overweging zijn om geen gebruik van de NOW-regeling te maken maar te kiezen voor een reorganisatie. Ook tussenvormen of andere opties zijn mogelijk. Alle scenario’s en opties moeten worden beschouwd en doorgerekend om de juiste keuze te maken.

Vragen?

Heeft u vragen over de NOW-regeling, neemt u dan contact op met Renate Vink-Dijkstra.