Delen van informatie

Het bestuur is belast met het besturen van de onderneming. Soms levert dat frictie op met de aandeelhouders. Zij kunnen worden gezien als de eigenaren van een onderneming, maar besturen de onderneming niet tenzij ze zelf naast aandeelhouder ook bestuurder zijn. Ook indien een aandeelhouder geen onderdeel uitmaakt van het bestuur van een onderneming, kan het natuurlijk goed zijn dat hij of zij graag op de hoogte wil blijven van wat er in de onderneming speelt.

De vraag rijst in welke mate en op welke momenten de aandeelhouder terecht aanspraak kan maken op informatie. Dat is in de eerste plaats het geval tijdens de aandeelhoudersvergadering. In de wet is geregeld dat de aandeelhouder recht heeft op informatie en dat het bestuur is gehouden deze te geven, tenzij een zwaarwichtig belang zich hiertegen verzet.

Het voorgaande kan in de praktijk lastig uitpakken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat twee bevriende ondernemers een bedrijf opzetten, waarbij zij beiden 50 procent van de aandelen houden en 1 van deze twee ondernemers naast aandeelhouder ook bestuurder van de onderneming is. Het is goed denkbaar dat in een dergelijk kleine onderneming de aandeelhouder meer informatie verwacht. Op grond van bijzondere omstandigheden kan er sprake van zijn dat het bestuur van de onderneming uit eigen beweging informatie dient te verstrekken aan de aandeelhouder en ook op vragen van de aandeelhouder buiten de aandeelhoudersvergadering antwoord dient te geven. Deze laatste informatieverstrekking wordt gebaseerd op het gegeven dat de rechtspersoon en de betrokkenen zich jegens elkaar dienen te gedragen zoals door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Aangenomen kan worden dat als sprake is van een minder sterke scheiding tussen het bestuur en de aandeelhouder, dit sneller een doorlopend informatierecht kan rechtvaardigen. Niet iedere 50%- aandeelhouder kan, zonder ook een bestuursrol te hebben zonder meer aanspraak maken op een doorlopend informatierecht. De vraag is waar de grens ligt. Dat zal per geval en per situatie moeten worden bekeken.

Vraagt u zich af of u bepaalde informatie aan de aandeelhouder dient te verstrekken of heeft u andere vragen naar aanleiding hiervan? Neem dan contact op met Eveline Bakker.