Wat is de Corporate Sustainability Reporting Directive?

De CSRD is het vervolg op de al bestaande Non Financial Reporting Directive (NFRD). Deze richtlijn verplicht beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars om een ‘niet-financiële verklaring’ op te nemen in hun bestuursverslag. Daarmee dienen de bedrijven transparantie te bieden over duurzaamheidsrisico’s die zij lopen, de impact die zij hebben op mens en milieu, hun diversiteits- en personeelsbeleid en hun omgang met mensenrechten en corruptie.

Met de intreding van de CSRD zullen de eisen op het gebied van niet-financiële transparantie niet alleen gelden voor grote beursgenoteerde bedrijven, maar ook voor veel mkb’ers. De regelgeving, gekoppeld aan de EU Green Deal, moet zorgen voor meer relevante en vergelijkbare informatie over duurzaamheidsbeleid en -resultaten. Daarmee komt meer zicht op de voortgang van Europa en Europese bedrijven ten opzichte van de doelen uit het Parijse Klimaatakkoord. Hiervoor is integratie van financiële en niet-financiële gegevens binnen verslaglegging van bedrijven van belang, om te zorgen dat bedrijven beter kunnen sturen op bredere waarden.

Wat betekent de CSRD voor bedrijven?

De nieuwe, strengere richtlijn voorziet in een eenduidige verslaggevingsstandaard in Europa. Die moet duidelijkheid verschaffen over de manier waarop niet-financiële informatie moet worden gerapporteerd. Daarmee worden de rapportage-eisen uitgebreid en wordt de goedkeuring door derden, zoals de accountant, voor niet-financiële verklaringen verplicht gesteld. Volgens de CSRD moet een bedrijf processen opzetten om informatie voor rapportagedoeleinden op de juiste wijze te verzamelen. De voorgestelde richtlijn moet ertoe leiden dat de verslaglegging van ondernemingen in het kader van de CSRD-richtlijn vollediger en doeltreffender wordt.

Op welke bedrijven is de CSRD van toepassing?

De CSRD is van toepassing op alle grote bedrijven die onder de EU-wetgeving vallen of beursgenoteerd zijn in de EU. Daarnaast is de CSRD ook van toepassing op wereldwijde bedrijven die activiteiten en/of effecten hebben in Europa.

Grote bedrijven zijn bedrijven die op de balansdatum de grensbedragen voor ten minste twee van de onderstaande drie criteria overschrijden:

  1. € 20 miljoen balanstotaal;
  2. € 40 miljoen netto omzet
  3. 250 of meer medewerkers.

Voor grote ondernemingen gaan de verplichtingen vanaf 2025 gelden. Voor de beursgenoteerde mkb-bedrijven is dit een jaar later.

Heeft u een bedrijf met meer dan 250 medewerkers of heeft u een beursgenoteerd mkb-bedrijf, dan is het verstandig om met de CSRD rekening te houden.

Vragen?

Heeft u vragen over de CSRD? Neem contact op met Tim de Vries, advocaat Ondernemingsrecht.