Voorafgaand

In onze eerdere blogs “#MeToo: OR Pak je rol!” uit 2017 en “Seksuele intimidatie op de werkvloer, aandachtspunten voor de dagelijkse praktijk“ eerder dit jaar hebben wij toegelicht dat een veilige werkomgeving én een cultuur waar werknemers elkaar kunnen en durven aan te spreken en lastige onderwerpen durven te benoemen niet alleen de verantwoordelijkheid is van de ondernemer, maar ook van de werknemers zelf. De vertrouwenspersoon en de OR kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen.

Rol van OR

Zo heeft de OR op grond van art. 28 WOR de taak om zoveel als in zijn vermogen ligt de naleving van de voorschriften op het gebied van onder meer de arbeidsomstandigheden te bevorderen. Tot die arbeidsomstandigheden behoort ook een in alle opzichten veilige werkplek. De OR kan daarbij gebruik maken van verschillende instrumenten, zoals zijn recht op informatie en overleg en niet te vergeten het initiatiefrecht. Zo kan de OR de ondernemer vragen een interne klachtenregeling op te stellen of aan te scherpen, zodat duidelijk wordt wat onder seksueel overschrijdend gedrag, hoe dit kan worden voorkomen en hoe daar tegen wordt opgetreden. De OR heeft een instemmingsrecht als een dergelijke regeling wordt opgesteld of gewijzigd.

Rol van de vertrouwenspersoon

Ook de (in- dan wel externe) vertrouwenspersoon speelt hierbij een cruciale rol. De OR heeft een instemmingsrecht bij het aanstellen van de vertrouwenspersoon. Het gaat daarbij niet om de persoon zelf maar over de inbedding van deze functie binnen de organisatie. De instemming ziet dan ook met name op de werkwijze, het profiel en de functieomschrijving van de vertrouwenspersoon. Daarnaast moet in het kader van het tijdens de overlegvergadering te bespreken sociaal beleid, ook het jaarverslag van de vertrouwenspersoon worden besproken. Als de OR regelmatig contact heeft met de vertrouwenspersoon en diens bevindingen in het overleg met de ondernemer bespreekt, kan de OR de rol van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie versterken.

Good governance

Tot slot draagt ook de toezichthouder verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving. De RvC/RvT heeft immers als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Hij hoeft daarbij niet passief af te wachten tot hem klachten bereiken en deze dan te laten onderzoeken. Hij kan dit onderwerp ook pro-actief in het overleg met de bestuurder of de OR bespreken en vanuit good governance aansturen op een veilige bedrijfscultuur.

Is er binnen uw organisatie sprake van (een vermoeden van) seksuele intimidatie of een angstcultuur, dan adviseren wij u vanuit onze praktijkervaring om dit met respect voor ieders rollen en belangen op te lossen, zodat pijnlijke procedures en negatieve publiciteit zoveel als mogelijk kunnen worden voorkomen.

Renate Vink-Dijkstra Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation

Barbara van Dam-Keuken Paralegal Arbeid, Medezeggenschap & Mediation