De termijn van 104 weken kan worden verlengd met maximaal 52 weken, indien het UWV een loonsanctie oplegt aan de werkgever vanwege onvoldoende re-integratie inspanningen. Op hoeveel loon de werknemer in dit ‘derde ziektejaar’ recht heeft, leest u in dit blog.

In de meeste arbeidsovereenkomsten en cao’s wordt gebruikt gemaakt van de mogelijkheid het wettelijk minimum van 70% gedurende een of twee jaar aan te vullen tot (bijvoorbeeld) 100%. Deze arbeidsovereenkomsten en cao’s vermelden meestal niets over het derde ziektejaar. Werknemers gaan er daarom vaak vanuit dat zij gedurende de periode waarover een loonsanctie is opgelegd door het UWV recht hebben op hetzelfde loon als in het tweede ziektejaar. Deze aanname is onterecht, zo is (nogmaals) bevestigd door het Hof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2017:2508).

70%

Het Hof Den Bosch heeft – in lijn met een eerdere uitspraak van het Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2016:2717) – geoordeeld dat een werkgever in beginsel niet tot meer verplicht is dan doorbetaling van 70% van het loon in het derde ziektejaar. Zowel in de wet als in de wetsgeschiedenis, zijn geen aanknopingspunten te vinden dat de werkgever tijdens het derde ziektejaar dezelfde aanvulling als in het eerste en/of tweede ziektejaar moet blijven betalen. Dit is alleen anders als in de arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke cao is bepaald dat de werkgever gedurende de loonsanctie periode is gehouden meer te betalen dan 70% van het loon.

Niet in strijd met goed werkgeverschap  

Eerder al oordeelde de rechtbank Gelderland dat ook niet valt in te zien dat loondoorbetaling van 70% in het derde ziektejaar in strijd zou zijn met het goed werkgeverschap (ECLI:NL:RBGEL:2017:2927). Dat is slechts het geval indien sprake is van bijzondere omstandigheden. Van bijzondere omstandigheden kan sprake zijn indien de werknemer als gevolg van de loonsanctie financieel nadeel ondervindt (ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0922). Dat wil zeggen dat de werknemer niet in een financieel nadeligere situatie mag worden gebracht dan wanneer de loonsanctie niet was opgelegd.

Per ongeluk te veel betaald?  

Heeft een werkgever onverplicht te veel loon betaald tijdens het derde ziektejaar, dan zal de werkgever dat over het algemeen niet terugkrijgen:

  • Het te veel betaalde loon is géén schadepost die op het UWV verhaald kan worden indien een loonsanctie van het UWV later in bezwaar of beroep wordt vernietigd (ECLI:NL:CRVB:2015:4452). Bij een onterechte loonsanctie, vergoedt het UWV alleen het loon dat de werkgever verplicht was te betalen. Indien in de arbeidsovereenkomst of cao niets geregeld is over het derde ziektejaar, is dat dus 70% van het loon.
  • In beginsel is te veel betaald loon een onverschuldigde betaling. Op grond van de wet kan een onverschuldigd bedrag teruggevorderd worden. Echter, uit de rechtspraak blijkt dat in de meeste geval het terugvorderen bij de werknemer van te veel betaald loon (wel) in strijd is met het goed werkgeverschap.

Tip

Neem – ondanks de inmiddels duidelijke lijn in de rechtspraak – in een personeelshandboek en/of arbeidsovereenkomst afspraken op over de hoogte van de loondoorbetaling tijdens het derde ziektejaar. Schriftelijke afspraken voorkomen  doorgaans immers discussie achteraf. Let wel, deze afspraken mogen niet in strijd zijn met een toepasselijke cao.

Vergeet als werkgever vervolgens niet de salarisadministratie conform deze afspraken in te richten.

Vragen?

Heeft u nog vragen, Neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.