Voor de kosten hoeft de OR het niet te laten. De rekening van de inhuur van de extern deskundige wordt in beginsel immers betaald door de ondernemer, zo is in de wet geregeld.

Het is vervolgens de vraag of en in hoeverre hiervoor de toestemming van de ondernemer is vereist. Worden deze kosten betaald uit het OR-budget, dan is de toestemming van de ondernemer niet vereist. Heeft de OR daarvoor geen budget, dan moeten de kosten van de deskundige vóóraf (schriftelijk) aan de ondernemer worden gemeld. Is de ondernemer van tevoren niet op de hoogte geteld, dan hoeft hij die kosten niet te betalen. Dat gebeurt overigens meestal wel vanuit de gedachte dat een deskundige het advies en een positieve advisering/de instemming van de OR kunnen versnellen. Als hij van te voren wel op de hoogte is gesteld van de kosten en tegen die kosten bezwaar aantekent, dan kan de OR het geschil (eventueel na bemiddeling van de Bedrijfscommissie) voorleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter maakt dan de afweging of de kosten redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het door de OR kunnen verrichten van zijn taken. Bij deze overwegingen worden ook het belang en de aard van het onderwerp waarvoor de deskundige is ingeschakeld, de hoogte van de kosten en de financiële draagkracht van de ondernemer betrokken. Ook gaat de kantonrechter na of dit gezien het te behandelen onderwerp redelijke kosten zijn. Als duidelijk is dat de ondernemer de kosten moet betalen, dan kan de deskundige zich voor het vergoeden van zijn kosten rechtstreeks tot de ondernemer wenden.

Onze ervaring is dat ondernemingsraden zich wat betreft de inhuur van deskundigen vaak te bescheiden opstellen. Dit terwijl de ondernemer zich bij complexe vraagstukken ook door externe adviseurs laat adviseren. De bestuurder heeft dan vaak zelf verzuimd de OR om advies te vragen over de inhuur van zijn eigen deskundigen (art. 25 lid 1 onder n WOR). Een veel vergeten adviesrecht. Omdat wij dit dilemma begrijpen, kunnen wij ondernemingsraden een zogenaamd ‘eerstelijns rechtshulpfaciliteit’ aanbieden. Zo kan een OR, tegen een vast lager uurtarief, een WOR-specialist inschakelen, terwijl de kosten hiervan beheersbaar zijn. Door vroegtijdige, pro-actieve advisering, op de achtergrond, kunnen niet alleen mogelijke problemen eerder worden onderkend en aangepakt, maar kunnen ook toekomstige conflicten en slepende (rechts)zaken worden voorkomen. Dat is niet alleen in het belang van de OR, maar juist ook in het belang van de ondernemer en de organisatie in haar geheel.

Wij denken graag met u mee.

Heeft u vragen over deze blog, neemt u dan contact op met Ernst van Win, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation of Barbara van Dam, Paralegal, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.