Kort en goed: in het kader van de buitengerechtelijke afhandeling van de claim mag de bedrijfsjurist niet zomaar inzage krijgen in het medisch dossier. Daarvoor is toestemming nodig van de patiënt. Toestemming kan worden gegeven door het verlenen van een daartoe strekkende medische machtiging. Deze machtiging moet voldoende specifiek zijn en moet vergezeld gaan van een toelichting waarin uiteen wordt gezet waarom een medische machtiging wordt verlangd.

Dit ligt anders in de gerechtelijke fase. In die fase ziet de arts/het ziekenhuis zich immers geconfronteerd met een rechtsvordering waartegen deze zich als gedaagde partij zal moeten verweren om te voorkomen dat de vordering wordt toegewezen. Indien de hulpverlener zich in die fase niet zou kunnen laten adviseren door een jurist, die ook kennis heeft kunnen nemen van het relevante medisch dossier, dan zou dit de procespositie van de hulpverlener ernstig benadelen. Het recht op een eerlijk proces zou daarmee in het gedrang komen. Relevant is bovendien dat de AVG en UAVG bepalen dat het verbod om medische persoonsgegevens te verwerken niet van toepassing is wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wat nu als de patiënt in de buitengerechtelijke fase weigert een machtiging te verstrekken maar wel van de arts/het ziekenhuis verlangt dat deze een inhoudelijk standpunt inneemt over de aansprakelijkstelling? In dat geval, zo oordeelt de Hoge Raad, behoeft de hulpverlener geen inhoudelijk standpunt in te nemen. Van de hulpverlener mag dit niet worden verlangd zonder dat hij in de gelegenheid is geweest dit standpunt met een jurist te bepalen.

Praktische gevolgen

Al met al noopt de uitspraak tot processuele zorgvuldigheid bij de behandeling van claims over medische aansprakelijkheid. In de buitengerechtelijke fase zal de geheimhouder de eigen juridische afdeling of de verzekeraar niet zomaar inzage mogen geven in het medisch dossier. Daarvoor is toestemming nodig van de patiënt.

Vragen?

Wilt u meer weten over privacy en de verwerking van gegevens over gezondheid? Neem gerust contact op met ons team.

Jeroen van Helden, advocaat IT, Privacy & Cybersecurity