In ons eerdere blog “Beloning van bestuurders: Overlegrecht OR uitgebreid!” hebben wij het hieraan ten grondslag liggende wetsvoorstel toegelicht. Het voorstel is in januari door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu bij de Eerste Kamer. Kern van het wetsvoorstel is dat de ondernemingsraden van grote ondernemingen straks schriftelijk over de beloningen van de bestuurders moeten worden geïnformeerd en dat zij één keer per jaar tijdens de overlegvergadering met de eigenaren of aandeelhouders over de beloning van de bestuurders en over de ontwikkeling van de beloningsverschillen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen spreken.

Dit lijkt een marginale uitbreiding van de bevoegdheden van de ondernemingsraad nu het niet gaat om een extra advies- of zelfs instemmingsrecht. Belangrijk is echter dat met het in dit wetsvoorstel voorgestelde overlegrecht het belang van de rol van de medezeggenschap bij de governance onder de aandacht wordt gebracht. Als de (te hoge) beloning van de bestuurder leidt tot maatschappelijke discussie kan dit grote “publicitaire” schade voor de onderneming tot gevolg hebben. Als vertegenwoordiger van een belangrijke stakeholder, de werknemers, speelt de ondernemingsraad een essentiële rol als interne toezichthouder en kan hij juist ook op dit aspect wijzen. Een goede samenwerking of een goed gesprek met de andere toezichthouder, de Raad van Commissarissen, is daarbij essentieel. De Raad van Commissarissen is immers vaak de aanjager van de hoge salarissen. Naast de WOR is ook in de Nederlandse Corporate Governance code gewezen op het belang van het overleg tussen de toezichthouder en de ondernemingsraad. Zo bevat de Code de aanbeveling dat de Raad van Commissarissen in zijn reglement opneemt hoe het overleg met de ondernemingsraad wordt vormgegeven. Daarbij vormen de bepalingen uit de WOR uiteraard de basis.

Voor een fundamentele discussie over het beloningsbeleid, waarbij de focus moet worden verlegd van bestuurdersbeloningen gebaseerd op duurzaamheid (de lange termijn) in plaats van winstgevendheid en aandelenkoersen (op de korte termijn) is veelal een cultuurverandering nodig. Een dergelijke cultuurverandering laat zich echter niet eenvoudig door buitenstaanders afdwingen. Minstens zo belangrijk is dat deze vanuit de organisatie, vanuit de medewerkers zelf, wordt gedragen. En juist op dat punt kan de ondernemingsraad een belangrijke taak vervullen, vanuit het belang van de organisatie.

Veel ondernemingsraden schort het op dit moment nog aan de benodigde kennis maar dat hoeft  geen excuus te zijn om deze rol niet serieus op te pakken. Wij begeleiden ondernemingsraden daar graag bij, met kennis van de governance binnen ondernemingen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog, neemt u dan contact op met Ernst van Win, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation of Barbara van Dam, Paralegal, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.